Koordinátor pomoci

Od 1. januára 2016 prešli kompetencie koordinátora pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
 
Koordinátor pomoci plní podľa § 2 ods. 2 zákona o štátnej pomoci najmä tieto úlohy:
  1. vypracováva stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,
  2. vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc,
  3. registruje schémy minimálnej pomoci,
  4. zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci,
  5. zabezpečuje spoluprácu pri schvaľovaní poskytovania novej štátnej pomoci medzi poskytovateľmi štátnej pomoci a Európskou komisiou a pri schvaľovaní zmien v existujúcej štátnej pomoci,
  6. zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou na úseku vybavovania sťažností tretích strán,
  7. zabezpečuje školenia a šírenie informácií v oblasti pomoci,
  8. vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok,
  9. zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou pri príprave osobitných predpisov Európskej únie pre pomoc,
  10. vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.
Posledná aktualizácia: 13.03.2017