Metodické usmernenia

Metodické usmernenia koordinátora pomoci

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci  z 1. apríla 2015 JEDINÝ PODNIK (PDF, 154 kB)

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci  z 20. apríla 2015 ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC (PDF, 278 kB)

Metodický pokyn z 1. mája 2016 na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc (PDF, 288 kB)


Metodická príručka koordinátora pomoci - Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii? (PDF, 576 kB)

 

Metodické usmernenia Európskej komisie vo vzťahu k štátnej pomoci

Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ (PDF, 728 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách – často kladené otázky (PDF, 470 kB)

Usmernenie k podpore z verejných zdrojov poskytovanej na úrovni samospráv bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou (PDF, 134,39 kB)
Posledná aktualizácia: 10.05.2017