Koncentrácie

Usmernenia a pokyny úradu (soft law)

Usmernenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie (PDF, 443 kB)

Usmernenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ohľadom identifikácie účastníkov koncentrácie (PDF, 582 kB)

Usmernenie o obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie (PDF, 216 kB) - znenie platné do 31. 05. 2021, aktualizované znenie bude doplnené
 
Usmernenie o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie (PDF, 366 kB) - znenie platné do 31. 05. 2021, aktualizované znenie bude doplnené

Usmernenie k výpočtu obratu (PDF, 297 kB) - znenie platné do 31. 05. 2021, aktualizované znenie bude doplnené

Usmernenie o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií (PDF, 412 kB) 

 
    
Posledná aktualizácia:19.11.2013