Verejné konzultácie

PMÚ SR vyzýva verejnosť na zaslanie návrhov a pripomienok na úpravu zákona

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, v súvislosti s procesom transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu, vyzýva verejnosť na zapojenie sa do odbornej diskusie, a to zaslaním prípadných návrhov a pripomienok na úpravu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže postrehy a podnetné návrhy zasielať úradu prostredníctvom e-mailovej adresy olpzv@antimon.gov.sk do 31. 3. 2019.


Podrobnejšie nájdete na https://www.antimon.gov.sk/5680-sk/europsky-parlament-a-rada-eu-posilnuju-pravomoci-narodnych-sutaznych-organov/
Posledná aktualizácia:04.02.2015