KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Optifin Invest, s.r.o., a TATRAVAGÓNKA, a.s.

29.06.2018
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 14. 06. 2018 koncentráciu, ktorá spočíva v získaní priamej spoločnej kontroly podnikateľmi BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava (ďalej len „Budamar“) a Optifin Invest, s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava (ďalej len „Optifin“) (ďalej spoločne len „oznamovatelia“) nad podnikateľom TATRAVAGÓNKA, a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad (ďalej len „Tatravagónka“).
 
Úrad sa pri posudzovaní dopadov koncentrácie sústredil na tie aktivity podnikateľov patriacich do skupiny BUDAMAR a do skupiny Optifin, ktoré súvisia s aktivitami účastníkov predmetnej koncentrácie predovšetkým z hľadiska ich vertikálnych prepojení a možných koordinačných účinkov, a teda na oblasť výroby železničnej prepravnej technológie s bližším zameraním najmä na výrobu nákladných železničných vozňov, oblasť poskytovania údržby, opravy a modernizácie železničných koľajových vozidiel, oblasť poskytovania prenájmu železničných koľajových vozidiel, oblasť poskytovania nákladnej železničnej dopravy a oblasť poskytovania zasielateľstva, a to aj v možných alternatívnych vymedzeniach.
 
Spoločnosť Optifin je materskou spoločnosťou podnikateľskej skupiny Optifin a jej jedinou činnosťou je správa spoločností patriacich do tejto ekonomickej skupiny. Je vlastnená a spoločne kontrolovaná pánmi Michalom Lazarom a Alexejom Beljajevom. Skupina Optifin spravuje a rozvíja portfólio spoločností, ktoré sú aktívne v rôznych oblastiach, a to najmä v medzinárodnej a tuzemskej preprave, strojárstve, odpadovom hospodárstve, hutníctve a v informačných technológiách. V oblasti zasielateľstva, železničnej prepravy, prípadne prenájmu koľajových vozidiel je v SR aktívna najmä prostredníctvom spoločností Express Group, a.s., a EP Rail S.R.L.
 
Spoločnosť BUDAMAR je podľa oznámenia koncentrácie hlavnou spoločnosťou ekonomickej skupiny Budamar, ktorú tvoria spoločnosti s predmetom činnosti najmä zasielateľstvo prostredníctvom železničnej, cestnej, riečnej a námornej, multimodálnej a intermodálnej prepravy, colno-deklaračné služby, skladovanie a poradenstvo.  Z hľadiska prepravy, zasielateľstva, prípadne prenájmu koľajových vozidiel je aktívna ako spoločnosť BUDAMAR, tak aj čiastočne prostredníctvom iných spoločností v skupine. V oblasti výroby koľajových vozidiel nadobudla skupina Budamar v roku 2018 spoločnosť ŽOS Vrútky, a.s.
  
Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti Tatravagónka, ktorá zastrešuje spoločnosti patriace do skupiny Tatravagónka, je výroba nákladných železničných vozňov a železničných podvozkov. Okrajovo sa tiež zaoberá výrobou zváraných podzostáv a náhradných dielov.
 
Úrad pri posúdení vychádzal z oznámenia koncentrácie, z verejne dostupných informácií týkajúcich sa účastníkov koncentrácie a ich konkurentov, z informácií a podkladov predložených od podnikateľa ŽOS Trnava, a.s., ako aj z rozhodovacej praxe úradu a Európskej komisie. Zároveň zobral do úvahy skutočnosť, že už pred koncentráciou patrila skupina Tatravagónka do skupiny Optifin.
 
Vzhľadom na podnikateľské činnosti vykonávané účastníkmi koncentrácie úrad posudzoval z hľadiska horizontálnych účinkov najmä existenciu horizontálneho prekryvu činností účastníkov koncentrácie v oblasti výroby koľajových vozidiel a ich údržby, opráv a rekonštrukcií.
 
V oblasti výroby koľajových vozidiel zistil, že nedochádza k horizontálnemu prekryvu, keďže výroba nákladných vozňov (ktoré vyrába Tatravagónka) a výroba osobných vozňov (vyrába ŽOS Vrútky patriaca do skupiny Budamar) patria na samostatné relevantné trhy.
 
V oblasti údržby, opráv a rekonštrukcií koľajových vozidiel nebol úradom zistený jednoznačný záver, či poskytovanie služieb opráv a poskytovanie služieb modernizácie vo vzťahu k osobným železničným vozňom a vo vzťahu k nákladným železničným vozňom predstavujú samostatné tovarové trhy. Úrad preto posudzoval možné horizontálne prekrytie v alternatíve existencie spoločného trhu pre nákladné/osobné vozne – ďalej v členení na trh údržby, trh opráv a trh modernizácie, pričom otázku presnej definície trhov v tejto oblasti ponechal otvorenú. Aj v prípade takýchto  alternatív bolo horizontálne prekrytie činností skupiny Tatravagónka, skupiny Optifin a ŽOS Vrútky (skupina Budamar) minimálne, napr. aj z hľadiska iného priestorového pokrytia poskytovania daných služieb.
 
Úrad sa ďalej pri posúdení zameral, okrem iného, aj na nasledujúce vertikálne účinky predmetnej  koncentrácie:
  • výroba a predaj nákladných železničných vozňov (skupina Tatravagónka) – poskytovanie služieb nákladnej železničnej dopravy, prenájmu nákladných železničných vozňov, zasielateľstva (skupina Optifin, skupina Budamar),
  • poskytovanie služieb opráv a modernizácie železničných koľajových vozidiell (skupina Tatravagónka) – poskytovanie služieb nákladnej železničnej dopravy, prenájmu nákladných železničných vozňov a zasielateľstva (skupina Budamar a skupina Optifin).
V súvislosti s vertikálnym vzťahom týkajúcim sa výroby nákladných železničných vozňov a dopytom po nich úrad pri posudzovaní zobral do úvahy jednak orientačné podiely dosiahnuté účastníkmi koncentrácie v jednotlivých vyššie uvedených oblastiach, výrobnú kapacitu podnikateľa Tatravagónka, informácie o hlavných zákazníkoch výrobcov nákladných železničných vozňov, a to v kontexte posúdenia celkového dopytu po nových železničných vozňoch zo strany oznamovateľov vo vzťahu k výrobe spoločnosti Tatravagónka. Pri posúdení predmetného vertikálneho vzťahu činností oznamovateľov a nadobúdanej skupiny Tatravagónka úrad neidentifikoval unilaterálne negatívne efekty koncentrácie, ktoré by spočívali v obmedzení prístupu k vstupom alebo v obmedzení prístupu k zákazníkom.
 
V súvislosti s vertikálnym vzťahom týkajúcim sa údržby, opráv a rekonštrukcií železničných koľajových vozidiel úrad rovnako neidentifikoval unilaterálne negatívne efekty koncentrácie pri žiadnej z alternatív priestorového vymedzenia trhu.
 
Úrad v tomto prípade posudzoval tiež koordinačné ne-horizontálne účinky predmetnej koncentrácie, a to posúdenie vplyvu získania spoločnej kontroly oznamovateľov nad skupinou Tatravagónka na vznik alebo posilnenie koordinácie skupiny Optifin a skupiny Budamar na relevantných trhoch, na ktorých pôsobia obe tieto skupiny podnikateľov. Úrad nezistil, že by v dôsledku získania spoločnej kontroly oznamovateľov nad skupinou Tatravagónka došlo z hľadiska koordinačných účinkov k negatívnym efektom koncentrácie.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 06. 2018.
Posledná aktualizácia:29.06.2018