KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Veolia Energia Slovensko, a. s., a PPC Investments, a. s.

Aktualizované 19.07.2018

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 07. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava (ďalej len „Veolia”) nad podnikateľom PPC Investments, a. s., Bratislava (ďalej len „PPCI“). Predmetom akvizície nie je dcérska spoločnosť PPCI PPC Power, a.s., Bratislava.
 
Skupina Veolia pôsobí na Slovensku v troch sektoroch. V sektore energetických služieb pôsobí primárne prostredníctvom spoločnosti Veolia a jej dcérskych spoločností. Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia je prevádzka tepelno-technických zariadení, ich údržba, oprava a komplexná modernizácia, výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. Skupina Veolia poskytuje tiež technickú správu budov a zabezpečuje projekt energetickej efektívnosti v sektore verejnej správy na Slovensku. V sektore vodohospodárskych služieb pôsobí skupina Veolia prostredníctvom spoločností Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica a ČOVSPOL, a.s., Bratislava. Skupina Veolia na Slovensku tiež poskytuje environmentálne a logistické služby, ktoré zahŕňajú zvoz a zber odpadu, údržbu potrubných systémov, mestské upratovacie služby a riadenie toku odpadov, ako aj spracovanie a recykláciu odpadov.
 
Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti PPCI je poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR a z toho plynúcu dodávku regulačnej elektriny. Takisto zabezpečuje nákup zemného plynu pre dcérsku spoločnosť PPC Energy, a.s., Bratislava (ďalej len „PPCE“), ktorá pôsobí v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja elektriny, ako aj výroby a dodávky tepla na území Bratislavy.
 
Vychádzajúc z vyššie uvedených činností, ktoré účastníci koncentrácie vykonávajú, v predmetnom prípade dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja elektriny, ako aj v oblasti poskytovania podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR. Tieto prekrytia však nevzbudzujú súťažné obavy vzhľadom na spoločné podiely účastníkov koncentrácie na trhu.

Úrad sa zaoberal ďalej horizontálnym prekrytím a možným prepojením aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti výroby a dodávky tepla jednak z pohľadu celoslovenského a jednak lokálneho, a to na území mesta Bratislavy. Skupina Veolia vyrába a dodáva teplo spotrebiteľom na území Bratislavy vo viacerých mestských častiach. Spoločnosť PPCE nedodáva teplo priamo spotrebiteľom, ale do systému centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“), ktorý vlastní spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s., (ďalej len „BAT“). Zdroj PPCE je schopný dodávať teplo iba do sústavy CZT spoločnosti BAT Bratislava – východ. Teplo v ňom vyrobené nie je možné dodať súčasným zákazníkom skupiny Veolia, resp. do CZT prevádzkovaného skupinou Veolia.
 
Predmetná koncentrácia nebude mať dopad na súťaž ani z pohľadu celoslovenského pôsobenia skupiny Veolia. V oblasti výroby a dodávok tepla pôsobia v tejto oblasti na trhu okrem štátnych teplární aj viaceré ďalšie spoločnosti prevádzkujúce teplárne vo viacerých lokalitách v rámci SR. V tomto prípade úrad zobral do úvahy aj skutočnosť, že v sektore tepelnej energetiky je cenotvorba a štandardy výroby, distribúcie a dodávok tepla podliehajú regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 07. 2018.
 

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin