Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Finportal, a.s., a Arca Investments, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 11. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene výlučnej kontroly na spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Finportal, a.s., Bratislava, ktorá bude vykonávaná spoločne doterajším akcionárom a spoločnosťou Arca Investments, a.s., Bratislava.

Sektory:
L.68 - Činnosti v oblasti nehnuteľností
K - Finančné a poisťovacie činnosti

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.