Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov SANAGRO, a. s., a LUKRA Slovakia, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 11. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa SANAGRO, a. s., Bratislava (ďalej len „Sanagro“) nad podnikateľom LUKRA Slovakia, s.r.o., Bratislava (ďalej len „Lukra“).

Podnikateľ Sanagro je kontrolovaný spoločnosťou Sandberg Capital, správ. spol., a. s., Bratislava (ďalej len „Sandberg Capital“). Podnikateľ Sanagro, aj prostredníctvom ním kontrolovaných spoločností, pôsobí v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. V tejto oblasti pôsobí zo skupiny Sandberg Capital aj podnikateľ AMISIS, a. s., Bratislava a ním kontrolované spoločností (Sanagro, AMISIS, a.s., a spoločnosti nimi kontrolované, ďalej len „skupina Sanagro“).

Skupina Sanagro kontroluje 10 fariem, a to predovšetkým na západnom a strednom Slovensku, pričom tieto hospodária najmä v okresoch Malacky, Hlohovec, Senica, Myjava, Topoľčany a Turčianske Teplice. Prostredníctvom nich skupina Sanagro pôsobí v oblasti rastlinnej výroby – predovšetkým obilniny, olejniny a krmoviny, v oblasti výroby vína a v oblasti živočíšnej výroby – najmä chov hovädzieho dobytka a produkcia surového kravského mlieka.

Podnikateľ Lukra pôsobí najmä v oblasti obchodovania s rastlinnými komoditami - obilniny, olejniny, krmoviny, s produkciou živočíšnej výroby – mlieko, s produktmi súvisiacimi s rastlinnou a živočíšnou výrobou – srvátka, cukor, sušené mlieko, chemické prípravky a priemyselné hnojivá. Marginálne pôsobí aj v oblasti obchodovania s iným typom tovarov pre potreby fariem a v oblasti skladovania komodít rastlinnej výroby a poskytovania služieb spojených so skladovaním. Podnikateľ Lukra pôsobí primárne v SR.

Väčšina aktivít podnikateľa Lukra je už pred koncentráciou naviazaná na skupinu Sanagro. Podnikateľ Lukra funguje primárne ako odbytové družstvo pre skupinu Sanagro – vykupuje a predáva jej produkciu.

Medzi aktivitami skupiny Sanagro a podnikateľa Lukra na území SR dochádza k vertikálnym prepojeniam vo vzťahu dodávok rastlinných komodít a mlieka skupinou Sanagro podnikateľovi Lukra a vo vzťahu dodávok chemických prostriedkov, hnojív a spotrebného materiálu ako vstupov podnikateľom Lukra skupine Sanagro.

Úrad neidentifikoval negatívne súťažné efekty predmetnej koncentrácie v dôsledku vyššie uvedených vertikálnych vzťahov. Pokiaľ ide o dodávky rastlinných komodít a mlieka skupinou Sanagro podnikateľovi Lukra, skupina Sanagro už pred koncentráciou väčšinu svojej produkcie predáva podnikateľovi Lukra, s inými odbytovými družstvami nespolupracuje a zvyšnú časť produkcie dodáva priamo spracovateľom. Zároveň podnikateľ Lukra už pred koncentráciou nakupuje rastlinné komodity a mlieko prevažne len od skupiny Sanagro, naviac na trhu pôsobia viacerí ďalší podnikatelia – konkurenti podnikateľa Lukra, ktorí sú jeho alternatívou ako obchodníka s danou produkciou. Pokiaľ ide o vertikálny vzťah v oblasti dodávok chemických prostriedkov, hnojív a spotrebného materiálu, tieto pre skupinu Sanagro nakupuje podnikateľ Lukra, ktorý ich dodáva už pred koncentráciou výlučne skupine Sanagro.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 12. 2019.