Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Arca Investments, a.s., Ing. Rudolf Adam a Finportal, a. s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 12. 2019 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Arca Investments, a.s., Bratislava a Ing. Rudolf Adam nad podnikateľom Finportal, a. s., Bratislava.
 
Podnikateľ Arca Investments, a.s., patrí do ekonomickej skupiny Arca Capital, ktorá je investičnou finančnou skupinou pôsobiacou v širokom spektre oblastí. Tie je možné rozčleniť do nasledujúcich skupín:
  • skupina „private equity“ a „real estate“, v rámci ktorých pôsobí v oblasti nehnuteľností, potravinárstva, energetiky, turizmu a rekreačných služieb, retailovej oblasti, poľnohospodárstva, oblasti sprostredkovania práce a oblasti IT platforiem a aplikácií, 
  • finančná skupina, v rámci ktorej sa primárne poskytujú finančné služby v oblasti poskytovania spotrebiteľských a podnikateľských úverov, oblasti servisných služieb pre licencované subjekty, oblasti finančného sprostredkovania a kolektívneho investovania.
Podnikateľ Ing. Rudolf Adam vykonával pred koncentráciou výlučnú kontrolu  nad nadobúdaným podnikateľom Finportal a okrem toho pôsobí v SR aj v oblasti vykonávania poradenskej a konzultačnej činnosti a v oblasti sprostredkovania investičného zlata.
 
Spoločnosť Finportal, a.s. pôsobí v oblasti finančného sprostredkovania. Kontroluje dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou predmetnej koncentrácie, a to spoločnosť Finportal Reality, a.s., Bratislava, ktorá vykonáva realitnú činnosť a spoločnosť Online Finance, s. r. o., Bratislava, ktorá vykonáva činnosť prevádzkovania webového portálu na porovnanie úverov na bývanie.
 
Úrad sa pri posudzovaní vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže sústredil na tie aktivity podnikateľov, v rámci ktorých dochádza k prekrytiu v dôsledku koncentrácie - v danom prípade išlo o horizontálne prekrytie v oblasti finančného sprostredkovania a poskytovania realitných služieb, a na oblasti, kde dochádza k vertikálnemu prepojeniu aktivít podnikateľov v dôsledku koncentrácie.
 
Úrad dospel k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy v dôsledku horizontálneho prekrytia aktivít jej účastníkov v oblasti finančného sprostredkovania ani v oblasti poskytovania realitných služieb, a to najmä vzhľadom na odhadované trhové podiely účastníkov koncentrácie v oboch týchto oblastiach, v nadväznosti na informácie k štruktúre trhov. V oblasti finančného sprostredkovania zobral do úvahy tiež najmä počet a charakter konkurentov v tejto oblasti, ktorí bežne ponúkajú finančné sprostredkovanie naprieč všetkými podoblasťami, ako aj skutočnosť, že účastníci koncentrácie, ako aj ich konkurenti v oblasti finančného sprostredkovania majú obdobnú, resp. prekrývajúcu sa skladbu spolupracujúcich finančných inštitúcií, pričom  zo strany finančných inštitúcií spravidla neexistuje exkluzivita vo vzťahu k finančným agentom. Vo vzťahu k prevádzkovaniu portálov ponúkajúcich online finančné sprostredkovanie úrad tiež zobral do úvahy to, že prevádzkovanie vlastných webových portálov na finančné sprostredkovanie (vrátane ponuky porovnávania produktov), prípadne využívanie externých webových portálov je v tejto oblasti bežnou praxou a disponujú nimi/využívajú ich aj konkurenti účastníkov koncentrácie.
 
Úrad dospel k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy ani v dôsledku vertikálneho prekrytia aktivít jej účastníkov, pričom vyhodnocoval nasledujúce možné vertikálne prepojenia:
  • oblasť poskytovania úverov a tiež kolektívne investovanie (skupina Arca Capital) vo vzťahu k finančnému sprostredkovaniu v týchto podoblastiach (nadobúdané spoločnosti),
  • oblasť developingu v podobe výstavby bytových domov a pod. (skupina Arca Capital), vo vzťahu k poskytovaniu realitných služieb (nadobúdaná spoločnosť),
  • oblasť prevádzkovania webových portálov na finančné sprostredkovanie pre tretie osoby – finančných sprostredkovateľov ako dodávateľský trh (skupina Arca Capital) a trh finančných sprostredkovateľov ako trh odberateľský.
Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní úrad neidentifikoval, že by predmetná koncentrácia značne narušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Úrad teda dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 01. 2020.