KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Greiner AG a Eurofoam GmbH

Aktualizované 20.05.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 5. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Eurofoam GmbH z (nepriamej) spoločnej kontroly vykonávanej spoločnosťami Greiner AG a Recticel S.A.-N.V. na výlučnú kontrolu vykonávanú spoločnosťou Greiner AG.
 
Sektor:
C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov
  
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin