Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR rozhodla o nedovolenom obmedzovaní súťaže v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti v Šuranoch

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) dňa 15. 5. 2020 vydala rozhodnutie č. 2020/OHS/POK/R/14 vo veci porušenia ustanovenia § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rada úradu sa s výnimkou uloženej pokuty stotožnila s prvostupňovým rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, (ďalej len „úrad“) zo dňa 2. 10. 2019.
 
Úrad vo svojom prvostupňovom rozhodnutí dospel k záveru, že mesto Šurany svojim konaním spočívajúcom vo vydaní záväzného stanoviska k poskytovaniu lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni vytvorilo bariéru vstupu podnikateľa Dr. Max na trh v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach na území mesta Šurany. Mesto tým jednak zvýhodnilo podnikateľov aktuálne pôsobiacich na trhu v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach na území mesta Šurany a jednak obmedzilo hospodársku súťaž.
 
Rada úradu pri posudzovaní možného porušenia § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže vychádzala z faktického stavu a vyhodnocovala zvolený postup výlučne z hľadiska jeho možného protisúťažného charakteru.
 
Zároveň Rada úradu dospela k záveru, že v prípade následného konania Nitrianskeho samosprávneho kraja spočívajúceho v zamietnutí žiadosti podnikateľa Dr. Max o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni na území mesta Šurany, ako aj konania Ministerstva zdravotníctva SR spočívajúceho v zamietnutí odvolania podnikateľa Dr. Max voči rozhodnutiu Nitrianskeho samosprávneho kraja, nie je možné konštatovať, že išlo o snahu vytvoriť bariéru vstupu pre podnikateľa Dr. Max na trh. Rovnako ich konanie nepredstavovalo ani zvýhodnenie konkrétnej verejnej lekárne a ani snahu o obmedzenie hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu nie je možné dospieť k záveru, že konaním Nitrianskeho samosprávneho kraja alebo Ministerstva zdravotníctva SR došlo k porušeniu § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rada úradu po komplexnom zohľadnení všetkých faktorov primerane znížila sankciu uloženú mestu Šurany prvostupňovým orgánom na 10 000 eur. Podľa Rady úradu je takto uložená pokuta zákonná a primeraná, plní represívnu funkciu (potrestanie obce za jej konanie v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže), ako aj funkciu generálnej prevencie (dostatočne odstrašujúci vplyv aj na iné obce, vyššie územné celky a záujmové samosprávy).
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 6. 2020.