Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci a upravila niektoré existujúce pravidlá s cieľom zmierniť dôsledky prepuknutia nákazy koronavírusom

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 2. 7. 2020 predĺžila platnosť pravidiel štátnej pomoci, ktorých platnosť by sa skončila na konci roku 2020.
 
V tejto súvislosti sa EK, po konzultácii s členskými štátmi a vzhľadom na súčasnú krízu, rozhodla vykonať úpravy existujúcich pravidiel s cieľom zmierniť hospodársky a finančný vplyv prepuknutia COVID-19. EK preto prijala nové nariadenie (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/prolongation_gber_deminimis_en.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (GBER) a nariadenie de minimis, a oznámenie (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/prolongation_sa_guidelines_en.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa sedem súborov usmernení o štátnej pomoci a predlžuje sa platnosť tých, ktoré by inak skončili 31. 12. 2020.

EK sa rozhodla predĺžiť platnosť nasledujúcich pravidiel štátnej pomoci, ktorých platnosť sa má skončiť na konci roku 2020:
 
Predĺžené do konca roku 2021:
  • Usmernenie o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020
  • Usmernenie o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií
  • Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky
  • Oznámenie o realizácii dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI)
  • Oznámenie o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (STEC)
Predĺžené do konca roku 2023:
  • Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (GBER)
  • Nariadenie de minimis
  • Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
EK sa tiež, po konzultácii s členskými štátmi, rozhodla vykonať niektoré cielené úpravy pravidiel, ktorých platnosť sa predlžuje, a Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, ktorý nemá dátum ukončenia platnosti, s cieľom zmierniť hospodárske a finančné dôsledky prepuknutia COVID-19.
 
Zmeny sa týkajú najmä nasledujúcich oblastí: 
  • podniky v ťažkostiach: Mnoho spoločností čelí ťažkostiam v dôsledku závažných následkov pandémie. EK zaviedla cielené zmeny existujúcich pravidiel s cieľom umožniť spoločnostiam získať pomoc, hoci podľa existujúcich pravidiel by takýto druh pomoci získať nemohli. Táto zmena sa týka nariadenia GBER, Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky a Oznámenia o realizácii dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI).
  • relokácia pracovných miest: Spoločnosti, ktoré už v minulosti prijali regionálnu investičnú pomoc spadajúcu pod GBER sa zaväzovali, že sa v nasledujúcich rokoch nebudú relokovať  pracovné miesta. EK však v dôsledku prepuknutia COVID-19 uznala, že nie je možné, aby spoločnosti zabránili strate pracovných miest. Z technického hľadiska by to bolo považované za porušenie záväzku prijatého v súvislosti s relokáciou, a preto by bolo potrebné vrátiť regionálnu investičnú pomoc. EK zaviedla zmeny v existujúcich pravidlách s cieľom zabezpečiť, aby strata pracovného miesta v dôsledku COVID-19 nebola považovaná za relokáciu, a teda porušenie pravidiel štátnej pomoci, s povinnosťou vrátiť prijatú pomoc.
Súčasne EK navrhla predĺžiť platnosť Nariadenia de minimis pre služby vo všeobecnom hospodárskom záujme (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R0360), ktoré síce nie je súčasťou „fitness checku“, ale jeho platnosť sa končí ku 31. 12. 2020. EK sa rozhodla platnosť tohto nariadenia predĺžiť o tri roky. V tejto súvislosti EK navrhuje úpravu tohto nariadenia, ktorá umožní podnikom, ktoré sa dostali do ťažkostí z dôvodu prepuknutia COVID-19, aby zostali oprávnené prijímať tento druh pomoci na obmedzené obdobie.
 
Viac informácií je možné nájsť v tlačovej správe EK.