Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF IV.

      logo OPTP a EÚ
    
 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 
www.partnerskadohoda.gov.sk
 

Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF IV.

 
 
Prijímateľ: Protimonopolný úrad SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 124 240 €
Obdobie realizácie projektu: január 2020 – december 2020
Kód projektu: 301011ALX9
Zmluva: CRZ


Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) stanovuje ako koordinátora pomoci Protimonopolný úrad SR a stanovuje jeho hlavné úlohy. Vychádzajúc z Pozičného dokumentu Európskej komisie k Partnerskej dohode pre Slovenskú republiku na roky 2014 – 2020, koordinátor pomoci má byť nezávislý orgán, má mať dostatok zdrojov (rozpočet a kvalifikovaní zamestnanci) a jeho názory a stanoviská majú byť záväzné (odkaz č. 15 pozičného dokumentu).
 
Financovanie administratívnych kapacít koordinátora pomoci zabezpečí efektívne a účinné riadenie a koordináciu štátnej pomoci a minimálnej pomoci poskytovanej z EŠIF.
 
Financovanie miezd a odmien oprávnených administratívnych kapacít koordinátora pomoci a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci je predmetom predkladaného projektu.
 
Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončený projekt PO1 OP TP s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF“ a kódom v ITMS301011A597, projekt PO1 OP TP s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF II.“ a kódom v ITMS 301011J753 a projekt OP1 OP TP s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF III.“ a kódom v ITMS 301011U943.

Realizácia projektu sa vykoná financovaním miezd a odmien oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci, ktorí kvalifikovane zabezpečujú agendu súvisiacu s poskytovaním štátnej pomoci a minimálnej pomoci z EŠIF a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci.
 
Realizáciou projektu budú splnené nové úlohy koordinátora pomoci vyplývajúce z reformy EÚ v oblasti štátnej a minimálnej pomoci, ako aj z Akčného plánu pre splnenie ex ante kondicionality pre štátnu pomoc, ktorý je súčasťou Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. Koordinátor pomoci bude plniť aj nové úlohy vyplývajúce zo zákona o štátnej pomoci v oblasti transparentnosti a kontroly štátnej pomoci a minimálnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2016. Prispeje sa tak k nastaveniu funkčného systému poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci s primeranými administratívnymi kapacitami, ktoré zabezpečia dostatočnú distribúciu informácií a schopnosť odhaliť aj potenciálnu „skrytú štátnu pomoc“.
Posledná aktualizácia:12.08.2020