Rada úradu

Rada úradu rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady. Členom rady nesmie byť zamestnanec úradu. Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich. Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na zvyšok tohto funkčného obdobia.

Členovia Rady úradu

JUDr. Tibor Menyhart (PDF, 65 kB) - Predseda PMÚ SR, predseda Rady úradu

JUDr. Zora Mistríková (PDF, 67 kB) 

JUDr. Peter Malík (PDF, 115 kB)

prof. Ing. Ján Lisý, PhD. (PDF, 42 kB)

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. (PDF, 45 kB)

Mgr. Ing. Michaela Michalovičová (PDF, 217 kB) 
Posledná aktualizácia:17.09.2020