Leniency program

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže (§ 38d) umožňuje úradu neuložiť pokutu alebo znížiť pokutu podnikateľovi za účasť na karteli, ktorá by inak bola za toto protiprávne správanie uložená.

Neuložiť pokutu je možné iba jednému, a to prvému podnikateľovi, ktorý požiada úrad z vlastnej iniciatívy o neuloženie pokuty a súčasne predloží rozhodujúci dôkaz o existencii kartelu alebo predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie. V prípade, že účastník kartelu predloží významný dôkaz, teda taký, ktorý sám o sebe nemusí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, ale v spojení s informáciami, ktoré už má úrad k dispozícii, umožní dohodu preukázať, je možná redukcia pokuty až do výšky 50 % zo sankcie, ktorá by mu bola inak uložená.
 
,,Leniency program" alebo tzv. program zhovievavosti výrazne prispieva k odhaľovaniu a sankcionovaniu kartelov, podnecuje podnikateľov k spolupráci s úradom a tak napomáha efektívnemu boju s kartelmi. Úrad vypracoval tzv. program zhovievavosti alebo „leniency program” (PDF, 373 kB), ktorým vymedzuje presný postup pri podaní žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti. Materiál upravuje, okrem iného, aj podrobnosti o forme podania, sumár informácií, ktoré je potrebné predložiť, možnosť „rezervácie” si poradia, v prípade, že podnikateľ potrebuje viac času na zhromaždenie týchto dôkazov, atď. Tento program je postavený na rovnakých princípoch ako Leniency program Európskej komisie, ako aj ostatných členských štátov EÚ (bližšie informácie k Leniency programu v rámci EÚ sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html).

Podrobné informácie o programe zhovievavosti sú uvedené vo Vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti (PDF, 38 kB).

Zodpovední zamestnanci:
 
Ing. Ján Šufliarsky - odbor kartelov
tel. č.:  02/48 29 73 50
e-mail: jan.sufliarsky@antimon.gov.sk

Mgr. Zuzana Kochanová - odbor kartelov
tel. č.:  02/48 29 73 50
e-mail: zuzana.kochanova@antimon.gov.sk
 
Posledná aktualizácia:30.09.2020