Legislatíva

Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 188/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 191/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 192/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)

Správny poriadok (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)

Dokumenty úradu


Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa § 33 zákona) (PDF, 392 kB)

Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 604 kB) - účinný od 1. 9. 2018, revízia Metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 341 kB) z 11. 8. 2014
 
Program zhovievavosti podľa § 38d zákona o ochrane hospodárskej súťaže (Leniency program) (PDF, 373 kB)

Indície protisúťažného správania podnikateľov v procese verejného obstarávania (PDF, 254 kB)

Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (PDF, 688 kB)
 
Správa o regulácii profesijných služieb (PDF, 272 kB)

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k účasti majetkovo alebo personálne prepojených subjektov v procese verejného obstarávania (PDF, 207 kB)
 
 

Európska legislatíva

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25) v platnom znení (PDF, 535 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na dohody o horizontálnej spolupráci (Ú. v. EÚ C 11, 14.1.2011, s. 1 – 72) (PDF, 1430 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k pojmu ovplyvnenie obchodu obsiahnutom v článkoch 81 a 82 Zmluvy  (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 81) (PDF, 163 kB)

Oznámenie Komisie o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ pri uplatňovaní článkov 81 a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 54) (PDF, 214 kB)

Oznámenie Komisie o definícií relevantného trhu pre účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v.  ES C 372, 9.12.1997, s. 5 - 13) (PDF, 493 kB)


 

Kompletná legislatíva >>

Posledná aktualizácia:15.07.2021