Ako oznámiť koncentráciu

1. Pred oznámením koncentrácie - prednotifikačné kontakty

Príprava oznámenia koncentrácie je zložitý proces, preto úrad odporúča účastníkom koncentrácie využiť možnosť požiadať o neformálne a dôverné prerokovanie koncentrácie, tzv. prednotifikačné kontakty. Prednotifikačné kontakty môžu výrazne prispieť k zvýšeniu efektivity procesu schvaľovania koncentrácií. Využiť možnosť prednotifikačných kontaktov sa odporúča aj v tých koncentráciách, ktoré sa na prvý pohľad javia ako bezproblémové.

V prípade konzultácií s úradom v rámci prednotifikačných kontaktov nejde o správne konanie, resp. o formalizované kontakty, ide o predbežnú diskusiu, ktorá prebieha spravidla vo fáze, kedy podnikatelia ešte len pripravujú transakciu, resp. pripravujú oznámenie koncentrácie alebo zhromažďujú informácie potrebné k vyhodnoteniu povinnosti oznamovať danú transakciu úradu. Tieto konzultácie sú prospešné a výhodné pre obe zúčastnené strany. Podnikatelia majú možnosť neformálne prediskutovať s úradom aj jednotlivé čiastkové otázky vzťahujúce sa k povinnosti oznamovať danú transakciu, ako aj napríklad dohodnúť rozsah predkladaných informácií a podkladov. Úrad, na druhej strane, z prednotifikačných kontaktov získa informácie o danej transakcii skôr ako z formálneho oznámenia, čo napomáha efektívnejšiemu zisťovaniu informácií a podkladov potrebných na vyhodnotenie danej transakcie a v konečnom dôsledku môže významne urýchliť aj správne konanie.

Podrobnosti o prednotifikačných kontaktoch úrad zverejnil v dokumente Usmernenie Protimonopolného úradu SR o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií (PDF, 412 kB)

2. Určenie účastníkov koncentrácie

V rámci identifikácie, či koncentrácia podnikateľov podlieha kontrole úradu, je nevyhnutné správne určiť účastníkov koncentrácie. Rovnako pri predkladaní podkladov a informácií, ktoré podľa § 9 ods. 3 v previazaní na  § 64 písm. b) zákona musí obsahovať oznámenie koncentrácie a ktoré sú stanovené vo Vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 189/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (ďalej len „Vyhláška“; budete presmerovaný na portál Slov-Lex) je dôležité vychádzať zo správneho určenia účastníkov koncentrácie, aby tak podnikateľ predišiel zbytočnému predlžovaniu obdobia, kedy oznámenie koncentrácie je neúplné, v dôsledku čoho lehota na vydanie rozhodnutia vo veci koncentrácie podľa § 35 zákona neplynie.

Úrad preto vydáva Usmernenie o účastníkoch koncentrácie (link bude doplnený), ktorého cieľom je napomôcť podnikateľom správne určiť účastníkov koncentrácie. Ak napriek tomu má podnikateľ v súvislosti s určovaním účastníkov koncentrácie pochybnosti, môže v danom prípade postupovať podľa Usmernenia Protimonopolného úradu SR o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií (PDF, 412 kB)

3. Kto oznamuje koncentráciu

Zákon rozlišuje, kto je oznamovateľom koncentrácie v § 9 ods. 2 zákona nasledovne:
 • pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú účastníci koncentrácie oznámenie koncentrácie spoločne,
 • pri obchodnej verejnej súťaži vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže,
 • pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúčení alebo o splynutí podnikateľov podľa osobitného predpisu účastníci koncentrácie spoločne,
 • v prípade ponuky na prevzatie navrhovateľ ponuky na prevzatie,
 • inak podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikateľom.

4. Kedy sa oznamuje koncentrácia

Oznámenie o koncentrácii možno úradu podať vo forme zámeru aj pred uzavretím zmluvy alebo predtým, ako nastane iná právna skutočnosť, ktorá zakladá zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 8 ods. 1 (§ 9 ods. 4 zákona).

Ak podnikateľ nevyužije predchádzajúcu možnosť, v zmysle § 9 ods. 1 zákona koncentrácia by mala byť úradu oznámená predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po:
 • uzavretí zmluvy,
 • oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,
 • doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,
 • oznámení ponuky na prevzatie,
 • dni, keď Európska komisia oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad, alebo
 • dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.

5. Akou formou sa oznamuje koncentrácia

Oznámenie o koncentrácii možno podať:
 • elektronickými prostriedkami:
 • prostredníctvom elektronickej schránky úradu cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk,
 • prostredníctvom e-mailovej správy podpísanej zaručeným elektronickým podpisom odoslanej na adresu podatelna@antimon.gov.sk. Viac informácií je na e-podateľna.
 • poštou na adresu:
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava 29 
 • osobne do podateľne úradu počas stránkových hodín:
v pracovných dňoch - pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.

6. Aké náležitosti má oznámenie koncentrácie

Cieľom úradu pri problematike koncentrácií je efektívne a správne posúdenie ich dopadu na trh. Vzhľadom na to úrad vyžaduje od podnikateľov podrobné informácie a podkladové materiály, ktoré tvoria súčasť oznámenia koncentrácie.

Podrobný popis požadovaných náležitostí Oznámenia koncentrácie a postup pri predkladaní Oznámenia koncentrácie upravuje Vyhláška. Oznámenie obsahuje:
 1. súhrnný opis koncentrácie,
 2. základné informácie o účastníkoch koncentrácie,
 3. detailný opis koncentrácie,
 4. informácie o kontrole a personálnych prepojeniach účastníkov koncentrácie,
 5. všeobecné trhové informácie,
 6. vymedzenie ovplyvnených trhov a potenciálne ovplyvnených trhov,
 7. údaje o ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
 8. všeobecné podmienky na ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
 9. kooperatívne účinky,
 10. dôvody a účinky koncentrácie a dopad na hospodársku súťaž,
 11. informáciu o oznámení koncentrácie iným orgánom hospodárskej súťaže,
 12. podkladovú dokumentáciu.
Oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky.

Podnikateľ môže požiadať úrad o zúženie rozsahu podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona. Pre zefektívnenie procesu rozhodovania o vyhovení konkrétneho zúženia podkladov je vhodné využiť možnosť konzultácie v rámci prednotifikačných kontaktov.

Zjednodušené oznámenie koncentrácie

Ak sú dôvodom na zúženie rozsahu predkladaných informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona prípady koncentrácií uvedené v § 1 ods. 3 Vyhlášky, môže oznamovateľ koncentrácie predložiť oznámenie koncentrácie s náležitosťami podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l). V takýchto prípadoch sa oznámenie koncentrácie predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky. V rámci posudzovania, či koncentrácia patrí do jednej z kategórií stanovených v § 1 ods. 3 Vyhlášky je možné riadiť sa odporúčaniami podľa Usmernenia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie (PDF, 443 kB) a odporúča sa podnikateľom využiť prednotifikačné kontakty.

Príloha č. 3 Vyhlášky obsahuje požadovanú podkladovú dokumentáciu, ktorú je potrebné priložiť k oznámeniu koncentrácie.
Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou poverenou konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť oznámiť koncentráciu. V prípade, ak podnikateľ je v konaní zastúpený právnym zástupcom, v rámci podkladovej dokumentácie je potrebné predložiť úradu aj splnomocnenie, na základe ktorého je právny zástupca oprávnený konať v mene podnikateľa.
Zároveň je potrebné v rámci podkladovej dokumentácie predložiť čestné prehlásenie o pravdivosti a úplnosti predložených údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 Vyhlášky.

Podnikateľ spolu s oznámením predkladá aj jeho verziu bez obchodného tajomstva a dôverných informácií. Oznámenie a taktiež jeho prílohy sú vyžadované v slovenskom jazyku. Pri cudzojazyčných dokumentoch a dokladoch sa predkladá ich overený preklad do slovenského jazyka, v prípade neovereného prekladu sa pripojí čestné prehlásenie deklarujúce pravdivosť a úplnosť prekladov originálov.

Editovateľné vzory prílohy č. 1,2 a 4 Vyhlášky nájdete na tomto odkaze

7. Možnosti úhrady správneho poplatku prostredníctvom e-kolku

Úhradu správneho poplatku za oznámenie koncentrácie je možné realizovať výlučne na základe platobného predpisu. O vystavenie platobného predpisu požiada žiadateľ úrad prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o vystavenie platobného predpisu“, ktorého vzor sa nachádza v spodnej časti tejto stránky.

Žiadosť o vystavenie platobného predpisu možno podať:
 • poštou na adresu:
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava 29 
 • osobne do podateľne úradu počas stránkových hodín:
pondelok až piatok:       9:00 – 14:00 hod.
 • elektronickými prostriedkami:
  • prostredníctvom elektronickej schránky úradu cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk,
  • prostredníctvom e-mailovej správy​ odoslanej na e-mailovú adresu podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk,
  • prostredníctvom e-mailovej správy podpísanej zaručeným elektronickým podpisom odoslanej na adresu podatelna@antimon.gov.sk. Viac informácií je na e-podateľna.
Na základe kompletne vyplnenej žiadosti o vystavenie platobného predpisu úrad vystaví Platobný predpis (pozrite Vzor Platobný predpis) a odovzdá formou osobného prevzatia v čase pokladničných hodín (pondelok až piatok: 10.00 – 11.00 hod. a 13.30 – 14.30 hod.) alebo odošle poštou, elektronicky alebo elektronickými prostriedkami vo formáte PDF žiadateľovi na úhradu. Ak bude žiadosť doručená úradu po jeho úradných hodinách, platobný predpis bude vyhotovený najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Platobný predpis je možné uhradiť: 
 • prostredníctvom bankového prevodu (vytlačený platobný predpis predloží poplatník ako príkaz na úhradu v pobočke banky alebo prostredníctvom internet bankingu),
 • prostredníctvom poštového poukazu (vytlačený platobný predpis predloží poplatník na pobočke Slovenskej pošty, a.s., ktorá prijme úhradu v hotovosti, platobnou alebo poštovou kartou na priehradke),
 • prostredníctvom web/mobilnej aplikácie (poplatník si na displeji mobilného telefónu/monitore zvolí voľbu Úhrada vydaného predpisu, načíta QR kód alebo zadá variabilný symbol z platobného predpisu a zaplatí príslušnú sumu prostredníctvom platobnej alebo poštovej karty).
Pripísaním platby na účet príjemcu uvedeného v platobnom predpise sa úhrada automaticky zaeviduje v informačnom systéme. Stav vydaného platobného predpisu sa zmení na spotrebovaný – uhradený a z informačného systému sa vygeneruje potvrdenie o zaplatení správneho/súdneho poplatku.

UPOZORNENIE:

Úhradu správneho poplatku je potrebné vykonať do 15 dní od vystavenia platobného predpisu, po uplynutí 15 dní je platobný predpis exspirovaný – neplatný.
Ak nebude uvedený variabilný symbol, resp. pri platbách zo zahraničia variabilný symbol v položke E2E, platba nebude spárovaná s predpisom poplatku a poplatník nebude mať zrealizovanú svoju žiadosť o službu.


Osobitné pokyny a odporúčania vo vzťahu k správnemu poplatku v súvislosti s oznámením koncentrácie:

Vzhľadom na to, že doklad o zaplatení správneho poplatku je jednou z náležitostí oznámenia koncentrácie, oznamovateľom sa odporúča podať žiadosť o vystavenie platobného predpisu v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 4 dni pred podaním oznámenia koncentrácie. 

Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:15.07.2021