ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného zneužitia dominantného postavenia v oblasti služieb odpadového hospodárstva

Aktualizované 19.11.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 11. 2020 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) v oblasti služieb odpadového hospodárstva.
 
Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok.
 
Správne konanie začal úrad v nadväznosti na prešetrovanie, ktoré vykonal na základe písomného oznámenia. V rámci tohto prešetrovania úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že konaním podnikateľa pôsobiaceho v oblasti odpadového hospodárstva mohol byť porušený zákon tým, že minimálne od roku 2018 uplatňuje voči mestám Vrútky a Martin neprimerané obchodné podmienky v oblasti zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu skládkovaním.

Podľa § 38 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí vo veci samej.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin