Legislatíva

Pracovná verzia „úplného“ znenia zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (PDF, 391 kB)
  
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania (PDF, 28 kB)

Správny poriadok (PDF, 332 kB) 

Dokumenty úradu

Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa § 38f zákona) (PDF, 327 kB)

Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 604 kB) - účinný od 1. 9. 2018, revízia Metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 341 kB) z 11. 8. 2014

Európska legislatíva

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25) v platnom znení (PDF, 353 kB)
 
Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu  (Ú. v. EÚ C 45, 24.2.2009, s. 7 – 20) (PDF, 216 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k pojmu ovplyvnenie obchodu obsiahnutom v článkoch 81 a 82 Zmluvy  (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 81)
 (PDF, 163 kB)

Oznámenie Komisie o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ pri uplatňovaní článkov 81 a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 54)
 (PDF, 214 kB)

Oznámenie Komisie o definícií relevantného trhu pre účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v.  ES C 372, 9.12.1997, s. 5 - 13)
(PDF, 493 kB)
Posledná aktualizácia:31.08.2018