Legislatíva

Pracovná verzia „úplného“ znenia zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
  
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 169/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či  dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Správny poriadok

Dokumenty úradu

Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa §38f zákona)
  
Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 604 kB) - účinný od 1. 9. 2018, revízia Metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 341 kB) z 11. 8. 2014

Európska legislatíva

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25) v platnom znení

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o špecializácii (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 43 – 47 )

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji ( Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010, s. 36 – 42)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel l ( Ú. v. EÚ L 219, 20.8.2010, s. 7 – 20)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov ( Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1 – 7)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 267/2010 z 24. marca 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2010, s. 1 – 7 )

Nariadenie Rady (ES) č. 246/2009 z  26 februára 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciami) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 1 – 4)
 
Nariadenie Komisie č. 316/2014 z 21. marca 2014 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií 

Nariadenie Rady (EHS) č. 1534/91 z 31. mája 1991 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy o určitých druhoch dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (Ú. v. ES L 143, 7.6.1991, s. 1 – 3)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3976/87 zo 14. decembra 1987 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 9 – 11)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2821/71 z 20. decembra 1971 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov (Ú. v. ES L 285, 29.12.1971, s. 46 – 48 )

Nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533 – 535)

Oznámenie Komisie – Doplňujúce usmernenia o vertikálnych obmedzeniach v dohodách o predaji a opravách motorových vozidiel a o distribúcii náhradných dielov pre motorové vozidlá (Ú. v. EÚ C 138, 28.5.2010, s. 16 – 27)

Oznámenie Komisie - Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach (Ú. v. E Ú C 130, 19.5.2010, s. 1-46)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k pojmu ovplyvnenie obchodu obsiahnutom v článkoch 81 a 82 Zmluvy  (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 81)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k uplatňovaniu článku 81 ods. 3 Zmluvy (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 97)

Oznámenie Komisie o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ pri uplatňovaní článkov 81 a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 54)

Oznámenie Komisie o definícií relevantného trhu pre účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v.  ES C 372, 9.12.1997, s. 5 - 13)

Oznámenie Komisie z 18. decembra 1978 týkajúce sa vyhodnotenia niektorých subdodávateľských dohôd v vzťahu k článku 85 ods. 1 zmluvy o EHS (Ú. v. ES C 1, 3.1.1979, s. 2 – 3)
 
Posledná aktualizácia:31.08.2018