Legislatíva

Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 189/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)

Správny poriadok (budete presmerovaný na portál Slov-Lex)
 

Dokumenty úradu

Usmernenie o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie (PDF, 443 kB)

Usmernenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ohľadom identifikácie účastníkov koncentrácie (PDF, 582 kB)

Usmernenie o obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie

Usmernenie o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie

Usmernenie k výpočtu obratu

Usmernenie úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií 

Európska legislatíva

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 – 22) (PDF, 243 kB)

Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1 – 39) (PDF, 658 kB)

Konsolidované oznámenie Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú.v. EÚ C 95, 16.4.2008, s. 1-48) (PDF, 352 kB)

Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 – 35) (PDF, 754 kB)
 
Usmernenie pre posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa Nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskej únie C 31, 05/02/2004, s. 0005 – 0018) (PDF, 529 kB)

Oznámenie Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami (Ú.v.  C 56 , 5.03.2005, 2-23) (PDF, 281 kB)

 
Posledná aktualizácia:15.07.2021