Legislatíva

Pracovná verzia „úplného“ znenia zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
  

Dokumenty úradu

Usmernenie o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie

Usmernenie o obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie

Usmernenie o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie


Usmernenie k výpočtu obratu

Usmernenie úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií 

Európska legislatíva

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 – 22)

Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1 – 39) v platnom znení "


Konsolidované oznámenie Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú.v. EÚ C 95, 16.4.2008, s. 1-48)


Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 – 35)

 
Usmernenie pre posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa Nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskej únie C 31, 05/02/2004, s. 0005 – 0018)


Oznámenie Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami (Ú.v.  C 56 , 5.03.2005, 2-23)

 
Posledná aktualizácia:17.09.2014