Centrálny register - Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP)

logo IS SEMP
 

Zákon o štátnej pomoci od 1. januára 2016 vytvoril právny rámec pre zriadenie centrálneho registra na evidenciu minimálnej pomoci a štátnej pomoci (informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci „IS SEMP“). IS SEMP obsahuje údaje o poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci v Slovenskej republike. Prístup do tohto systému majú okrem koordinátora pomoci aj poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém a verejnosť.
 
Centrálny register sa skladá z nasledujúcich troch častí:

  1. CRM SYSTÉM – prístup má len koordinátor pomoci.

  2. ZABEZPEČENÝ PORTÁL (https://sempsecure.kti2dc.sk/) - prístup majú poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém, a to prostredníctvom vzdialeného prístupu (musia byť prihlásení). V tejto časti poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém zadávajú priamo údaje do centrálneho registra.

  3. VEREJNÝ PORTÁL (https://semp.kti2dc.sk/) - obsahuje základné informácie prístupné širokej verejnosti, týkajúce sa štátnej pomoci (napr. schémy štátnej pomoci, skupinové výnimky, individuálna štátna pomoc), minimálnej pomoci (napr. schémy minimálnej pomoci, individuálna minimálna pomoc), poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci (napr. zoznam poskytovateľov pomoci podľa IČO a názvu), príjemcov pomoci (napr. názov, výška schválenej pomoci, výška vrátenej pomoci). Pre verejných používateľov sú prístupné aj „Oznamy“,  kde sú zverejnené aktuálne informácie týkajúce sa štátnej pomoci, ako napr. zmena referenčnej sadzby, informácie o nových právnych predpisoch alebo zmene právnych predpisov, informácie o nových metodických materiáloch na webovom sídle www.statnapomoc.sk. Verejne prístupné sú aj „Zostavy“, kde sa nachádza zoznam prehľadov, ktoré je možné vygenerovať na základe údajov v centrálnom registri (tzv. reporty). V súčasnosti je navrhnutých 22 reportov, ktoré sa aktualizujú na dennej báze.

Do verejného portálu je povolený prístup bez prihlásenia používateľa.
 
V časti „Oznamy“ sa nachádza aj „Manuál používateľa – štátna pomoc a minimálna pomoc(PDF, 1 227 kB), ktorý obsahuje stručný popis jednotlivých časti IS SEMP v zabezpečenom portáli.

Posledná aktualizácia:15.07.2021