Čo je koncentrácia

Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov definovaný v ustanovení § 9 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon"). Spájanie podnikov je bežným javom slobodného podnikania v podmienkach trhového hospodárstva. Tým, že sa spoločnosti spájajú, môžu znižovať výrobné a transakčné náklady, zlepšiť svoj inovačný potenciál, a tak celkovo stimulovať hospodársku súťaž na trhu. Na druhej strane, navrhované spojenie môže obmedziť hospodársku súťaž, a to vtedy, ak má potenciál znížiť účinnú súťaž. Typickým príkladom zníženia účinnej súťaže je vznik alebo posilnenie dominantného postavenia na určitom trhu na základe koncentrácie. Nie všetky spojenia medzi podnikateľmi podliehajú kontrole zo strany Protimonopolného úradu, ale len tie, v prípade ktorých sú naplnené zákonom stanovené obratové kritériá. Účelom ich nastavenia bolo zachytiť koncentrácie subjektov s určitou silou, v prípade ktorých je potrebné, aby spadali pod kontrolný mechanizmus.

Typy koncentrácií

Podľa jednotlivých typov transakcií môže koncentrácia vzniknúť:
  • zlúčením alebo splynutím dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov,
  • získaním kontroly podnikateľa/podnikateľov nad podnikom alebo časťou podniku iného podnikateľa/podnikateľov,
  • vytvorením spoločného podniku viacerými podnikateľmi

Obratové kritériá

Kontrole úradu podliehajú koncentrácie, ktoré spĺňajú obratové kritériá uvedené v §10 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona, a teda ak:

  • spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14 000 000 eur za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo
  • celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike
  1. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,
  2. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona aspoň jedným účastníkom koncentrácie, ktorý je nadobúdaný alebo je nadobúdaná jeho časť, je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ktorýmkoľvek ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,
  3. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 5 zákona aspoň jedným z účastníkov koncentrácie vytvárajúcich spoločne kontrolovaný podnik je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.

Pojem obrat je pre účely zákona definovaný v § 3 ods. 5 zákona. Výpočet celkového obratu je upravený v  § 10 ods. 2 až 6 zákona a k metodike výpočtu celkových obratov účastníkov koncentrácie je na webovej stránke úradu zverejnené Usmernenie úradu k výpočtu obratu (PDF, 300 kB).

Posledná aktualizácia:12.02.2018