Čo je koncentrácia

Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov definovaný v ustanovení § 7 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon"). Spájanie podnikov je bežným javom slobodného podnikania v podmienkach trhového hospodárstva. Tým, že sa spoločnosti spájajú, môžu znižovať výrobné a transakčné náklady, zlepšiť svoj inovačný potenciál, a tak celkovo stimulovať hospodársku súťaž na trhu. Na druhej strane, navrhované spojenie môže obmedziť hospodársku súťaž, a to vtedy, ak má potenciál znížiť účinnú súťaž. Typickým príkladom zníženia účinnej súťaže je vznik alebo posilnenie dominantného postavenia na určitom trhu na základe koncentrácie. Nie všetky spojenia medzi podnikateľmi podliehajú kontrole zo strany Protimonopolného úradu, ale len tie, v prípade ktorých sú naplnené zákonom stanovené obratové kritériá. Účelom ich nastavenia bolo zachytiť koncentrácie subjektov s určitou silou, v prípade ktorých je potrebné, aby spadali pod kontrolný mechanizmus.

Typy koncentrácií

Podľa jednotlivých typov transakcií môže koncentrácia vzniknúť:
  • zlúčením alebo splynutím dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov,
  • získaním kontroly podnikateľa/podnikateľov nad podnikom alebo časťou podniku iného podnikateľa/podnikateľov,
  • osobitným prípadom získania spoločnej kontroly, ktorým je vytvorenie spoločného podniku viacerými podnikateľmi.

Obratové kritériá

  • Kontrole úradu podliehajú koncentrácie, ktoré spĺňajú obratové kritériá uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona, a teda ak:
    • spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14 000 000 eur za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie alebo
    • celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike, ak ide o koncentráciu podľa
  1. § 7 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur alebo
  2. § 7 ods. 1 písm. b) zákona aspoň jedným účastníkom koncentrácie, nad ktorým alebo nad časťou ktorého sa kontrola získava, je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ktorýmkoľvek ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.
Pojem obrat je pre účely zákona definovaný v § 3 ods. 10 zákona, pričom v § 3 ods. 11 je definovaná finančná pomoc, ktorá sa k obratu pripočítava.

Výpočet celkového obratu je upravený v  § 8 ods. 2 až 5 zákona. Úrad špecificky upozorňuje na znenie § 8 ods. 5 zákona, obsahujúceho pravidlo posunu účtovného obdobia, za ktoré sa celkový obrat počíta, v prípade, ak sú splnené tu stanovené podmienky.

K metodike výpočtu celkových obratov účastníkov koncentrácie je na webovej stránke úradu zverejnené Usmernenie k výpočtu obratu (PDF, 297 kB) - neaktualizovaná verzia k 31. 05. 2021, bude doplnené aktualizované znenie.
 
 
Posledná aktualizácia:15.07.2021