E-podateľňa

Vítame Vás v elektronickej podateľni Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
Dúfame, že budete spokojní so službami elektronickej podateľne.

Systém umožňuje podávať elektronické podanie prostredníctvom e-mailovej správy podpísanej zaručeným elektronickým podpisom a odoslanej na adresu podatelna@antimon.gov.sk alebo osobne na nosiči údajov (USB kľúč, CD, DVD). Nosič údajov môžete osobne doručiť do podateľne Protimonopolného úradu, Drieňová 24, 826 03 Bratislava v pondelok až piatok od 8.30 do 14.00 hod.

Požiadavky na elektronické podania:
  • Akceptované sú len podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
  • Akceptované sú súbory vo formátoch: *.RTF, *.PDF, *.TIFF a *.PNG.
  • Pre každé podanie musí byť odoslaná samostatná e-mailová správa.
  • Ak súčasťou podania je viacero elektronických dokumentov, musí byť jednoznačne určené, ktorý z dokumentov je samotným podaním a ktoré sú prílohami.
  • Maximálna akceptovaná veľkosť elektronického podania (e-mail vrátane všetkých príloh) je 5 MB.
  • Elektronická podateľňa prijíma podania len v čase od 8.30 do 14.00 hod. od pondelka do piatku, podania prijaté na adresu podatelna@antimon.gov.sk mimo tohto času budú automaticky odmietnuté.
Príjem a spracovanie elektronického podania:
  • Ihneď po prijatí e-mailu odosielateľ dostane správu, ktorá ho bude informovať, že jeho podanie sa overuje. Obsah správy sa bude kontrolovať z hľadiska jej čitateľnosti, platnosti elektronického podpisu a prítomnosti vírusových infiltrácií. V prípade, ak niektorá kontrola neprebehne v poriadku, nie je podanie podateľňou akceptované a odosielateľ bude informovaný elektronickou potvrdenkou o dôvode odmietnutia. Ak prebehnú kontroly v poriadku, odošle elektronická podateľňa elektronickú potvrdenku potvrdzujúcu akceptovanie podania.
  • Pokiaľ bolo podanie odovzdané na nosiči údajov, bude potvrdenka odovzdaná v písomnej podobe spolu s nosičom údajov.
  • Po prijatí elektronického podania sa elektronická písomnosť spracováva rovnako ako bežné podania.
Spracovanie elektronických podaní sa riadi príslušnými zákonmi a normami, ktoré sa vzťahujú na používanie elektronického podpisu a elektronickej podateľne, predovšetkým zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a vyhláškou NBÚ č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku.

Elektronický podpis

Elektronická podateľňa Protimonopolného úradu SR prijíma elektronické podania, ktoré odosielateľ zabezpečí zaručeným elektronickým podpisom, založeným na kvalifikovanom certifikáte vydanom akreditovanou certifikačnou autoritou.
 
Zoznam akreditovaných certifikačných autorít môžete nájsť na webových stránkach Národného bezpečnostného úradu (http://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodna-infrastruktura/akreditovane-certifikacne-autority/index.html). 
Posledná aktualizácia:02.09.2021