Elektronické trhovisko (EKS)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len ,,úrad") v priebehu roka 2016 analyzoval verejné obstarávania, konkrétne podlimitné zákazky realizované s využitím elektronického trhoviska (EKS).
 
Cieľom predmetnej analýzy bolo detailne preskúmať nastavenie elektronického trhoviska z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže. Úrad posudzoval nastavenie súťažných procesov a obchodných podmienok a ich vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže a tiež prípadnú existenciu príležitostí na vznik kartelových dohôd medzi podnikateľmi využívajúcimi elektronické trhovisko.
 
Svoje zistenia a návrhy určitých opatrení, ktoré by mohli smerovať k podpore hospodárskej súťaže pri verejnom obstarávaní s využívaním elektronického trhoviska a k odstráneniu rizika kolúzneho správania sa v procese verejného obstarávania prekonzultoval s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Úradom pre verejné obstarávanie, ako aj s Centrom podpory EKS.
 
Úrad zastáva názor, že v priebehu obchodovania podlimitných zákaziek mohlo na elektronickom trhovisku (a to predovšetkým v období do 31. januára 2017) dochádzať k úspešnému koordinovaniu správania určitých podnikateľov v tendroch. Vzhľadom na to, že v rámci súťažnej advokácie považuje za nevyhnutné upozorňovať na možný negatívny vplyv na úroveň hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži, publikoval na svojej webovej stránke materiál s názvom Elektronické trhovisko (EKS) – podlimitné zákazky (PDF, 768 kB) spolu s vyjadrením predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie k materiálu (PDF, 2 769 kB). V materiáli úrad opisuje, akým spôsobom sa (najmä v období do 31. 1. 2017) mohlo realizovať kolúzne správanie určitých dodávateľov pri obchodovaní podlimitných zákaziek, ako aj to, na ktoré oblasti v rámci obchodovania podlimitných zákaziek na elektronickom trhovisku je žiadúce zamerať sa, resp. ktoré oblasti je vhodné upraviť s cieľom posilniť uplatňovanie súťažného princípu. Zároveň v ňom demonštruje zmeny, ktoré boli prijaté na elektronickom trhovisku od 1. 2. 2017. 
 
V súčasnosti úrad detailnejšie analyzuje verejné obstarávania realizované s využitím elektronického trhoviska, pričom zistenia získané z predmetnej analýzy poslúžia ako podklad pre prešetrovanie, cieľom ktorého bude zistenie, či je dôvod na začatie správneho konania (správnych konaní) pre obmedzenie hospodárskej súťaže.

V súvislosti s obchodovaním podlimitných zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska však úrad dáva do pozornosti, že na základe podkladov a informácií zhromaždených v jednom z viacerých vykonávaných prešetrovaní začal dňa 6. 6. 2017 správne konanie vo veci existencie možnej dohody obmedzujúcej súťaž medzi šiestimi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu dodávok nábytku a zariadenia interiéru, vrátane zdravotníckeho vybavenia, farmaceutického materiálu a predmetov osobnej starostlivosti, ako aj na trhu dodávok odevov, textilných výrobkov a obuvi. Bližšie informácie k priebehu správneho konania nájdete na http://www.antimon.gov.sk/4922-sk/pmu-zacal-spravne-konanie-v-suvislosti-s-podlimitnymi-zakazkami-realizovanymi-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska/.

 
Posledná aktualizácia:15.07.2021