European Competition Network (ECN)

ecn

Európska komisia a národné súťažné orgány členských štátov EÚ spolupracujú v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN). ECN vytvorila efektívny mechanizmu pre koordináciu súťažnej politiky štátov EÚ a vybudovanie účinného právneho rámca pri aplikácii článkov 101 (dohody obmedzujúce súťaž) a 102 (zneužitie dominantného postavenia) Zmluvy o fungovaní EÚ. Protimonopolný úrad SR sa stal integrálnou súčasťou tohto fóra, ktorého úlohou a cieľom je vytvorenie konkrétnej základne pre rozvoj a udržiavanie spoločnej súťažnej kultúry v Európe.

Okrem mechanizmov upravujúcich formálne postupy decentralizovanej aplikácie európskych súťažných pravidiel existujú v rámci ECN pracovné skupiny expertov v špecifických oblastiach (napr. finančné služby, energetika, IT a komunikačné technológie, zdravotníctvo, telekomunikácie, životné prostredie, potraviny, profesijné služby, farmácia, médiá, železnice...). Na stretnutiach pracovných skupín diskutujú odborníci o súťažných problémoch a presadzujú spoločné riešenia. Takýmto spôsobom ECN umožňuje súťažným orgánom deliť sa o svoje skúsenosti a zvoliť najlepšiu praktiku na ochranu hospodárskej súťaže. Zamestnanci úradu sa aktívne zapájajú do práce jednotlivých pracovných skupín a prezentujú stanoviská a postoje Slovenskej republiky.  

Viac na: http://ec.europa.eu/competition/ecn/

ECN Brief


Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:21.10.2019