Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody medzi výrobcami a dodávateľmi telekomunikačných a energetických káblov

Publikované:
Obsah

Medzi viacerými podnikateľmi mohlo dôjsť k uzatvoreniu kartelovej dohody.

kablove drôty
kablove drôty

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 2. 3. 2023 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž zakázanej podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, uzatvorenej viacerými podnikateľmi, ktorí vyrábajú a dodávajú telekomunikačné a energetické káble, v súvislosti s výpočtom, zdieľaním a dodržiavaním tzv. kotácie kovov.

Úrad v priebehu prešetrovania získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že viacerí výrobcovia a dodávatelia káblov sa dohodli na zjednotení časti ceny účtovanej svojim odberateľom zavedením tzv. kotácie kovov ako pevnej súčasti ceny a dohodli spôsob výpočtu tejto kotácie. Podľa zistení úradu sa títo podnikatelia tiež dohodli na zdieľaní hodnoty tohto výpočtu medzi sebou, na odsúhlasovaní tejto hodnoty a na jej pravidelnom zverejňovaní v tlači a na internete.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.