Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ začal správne konanie pre podozrenie z kolúzie vo verejnom obstarávaní v oblasti informačných technológii

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 20.03.2015 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi šiestimi podnikateľmi pôsobiacimi na trhuvývoja, implementácie, obchodu, servisu a konzultačných služieb v oblasti informačných technológii.
 
Podklady a informácie získané úradom nasvedčujú tomu, že ponuky predložené podnikateľmi v obstarávaniach samosprávneho kraja neboli vypracované týmito podnikateľmi nezávisle s úmyslom súťažiť o predmetnú zákazku, ale mohlo dôjsť medzi podnikateľmi k výmene informácií o predkladanom obsahu ponúk a cenovej úrovni ponúk s cieľom možného zabezpečenia krycích ponúk pre umožnenie zákazky vopred určenémuvíťazovi. Úrad posudzuje konanie podnikateľov za rok 2009.
 
Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Uvedené nevylučuje možnosť účastníka zakázanej dohody obmedzujúcej súťaž získať plnú alebo čiastočnú imunitu z uloženia pokuty, ak splní podmienky stanovené zákonom. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente „Program zhovievavosti (tzv. leniency program)”.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.