KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Allegro.eu a časti podnikateľa VIVANTIS a.s.

Aktualizované 13.05.2022

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Allegro.eu nad časťou podnikateľa VIVANTIS a.s.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 05. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Allegro.eu, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo nad časťou podnikateľa VIVANTIS a.s., Chrudim, Česká republika.
 
Sektor:
M.73.1 -  Reklama 

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin