Konferencia Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve sa uskutočnila v Aule Univerzity Komenského

12.10.2018
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovali medzinárodnú konferenciu, ktorá bola venovaná aktuálnym témam v oblasti práva hospodárskej súťaže na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie. Konferencia s názvom Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve sa konala dňa 11. 10. 2018 v priestoroch Auly Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferenciu slávnostne otvorili a hostí privítali predseda Protimonopolného úradu SR Tibor Menyhart a prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ondrej Blažo.
 
Novinkám v súťažnom práve a v oblasti štátnej pomoci bola venovaná prvá panelová diskusia. Počas nej sa podpredseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Hynek Brom zaoberal predovšetkým aspektami presadzovania súťažného práva v Českej republike. Zmienil sa o nezákonnosti zásahov pri získavaní a využívaní dokumentov, a zároveň uviedol spôsoby, akými úrad zvyšuje povedomie o oblasti súťažného práva. Podpredseda Protimonopolného úradu SR Boris Gregor prezentoval viacero aktuálnych informácií o činnosti tohto úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže v poslednom období, vrátane vydaných metodických usmernení a vybraných rozhodnutí úradu a rozsudkov súdov. Riaditeľka odboru štátnej pomoci Protimonopolného úradu SR Soňa Drobová vo svojom príspevku o novinkách v oblasti štátnej pomoci poukázala najmä na aktivity, prostredníctvom ktorých úrad šíri povedomie o danej oblasti a v ďalšom období plánuje zvyšovať povedomie, a tiež na niekoľko rozhodnutí Európskej komisie z roku 2018 v prospech SR ohľadom súladu opatrení s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.
 
Druhá panelová diskusia sa týkala ekonomických dôkazov v rozhodnutiach vo veci ochrany hospodárskej súťaže a ich vyhodnocovania súdom pri prieskume rozhodnutí. Na špecifiká práva hospodárskej súťaže a úlohu súdov pri posudzovaní ekonomických dôkazov v prípadoch protisúťažných konaní upozornila riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov Protimonopolného úradu SR Michaela Nosa, ktorá uviedla problematiku panelovej diskusie. Sudca Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ Miro Prek poukázal na posudzovanie ekonomických aspektov vo veciach prejednávaných pred Všeobecným súdom, resp. Súdnym dvorom EÚ. Súčasne na konkrétnych prípadoch priblížil prístup Všeobecného súdu, ako aj praktické aspekty hodnotenia ekonomických dôkazov. Predseda senátu Najvyššieho súdu SR Ivan Rumana upozornil na potrebu odklonu od „tradičného“ právneho myslenia v niektorých prípadoch z oblasti hospodárskej súťaže a uvedené demonštroval rozsudkom v prípade kartelovej dohody troch slovenských bánk. Zástupca Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie Hans-Petter H. Hanson upriamil pozornosť na rozdiely cieľov a podstaty ekonomických analýz v rámci „verejnoprávneho vymáhania“ práva hospodárskej súťaže a „súkromnoprávneho vymáhania“ náhrady škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže, v oblasti ktorej boli publikované Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, štúdie na pomoc pre súdy k vyčísleniu škody či prenesenia zvýšenia ceny.
 
Na postup Protimonopolného úradu SR pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž a vydanú revíziu metodického pokynu k tomuto postupu sa sústredili panelisti v rámci poslednej panelovej diskusie. Zúčastnili sa na nej zástupcovia Protimonopolného úradu SR – podpredseda Boris Gregor, vedúca oddelenia pre druhostupňové konanie Daniela Lukáčová a zástupkyňa odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd  Andrea Antoliková, ale tiež právna poradkyňa a advokátka z advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč Oršulová advokáti, s.r.o., Andrea Oršulová, prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ondrej Blažo, riaditeľ odboru kartelov Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Igor Pospíšil, zástupca Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Martin Lábaj. Podrobne vysvetlili revíziu metodického pokynu, ku ktorej pristúpil Protimonopolný úrad SR, ako i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Panelisti zároveň diskutovali o metodike stanovovania výšok pokút za protisúťažné konania, o požiadavkách na ich ukladanie či o ich primeranosti vzhľadom na porušenie zákona a zodpovedali niekoľko otázok účastníkov konferencie.
 
Medzinárodná konferencia bola pre takmer dvesto hostí vynikajúcou príležitosťou na výmenu názorov a skúsenosti s predstaviteľmi iných krajín, inštitúcií a profesií, ktorých spája záujem na tom, aby hospodárska súťaž a súťažné právo fungovali čo najlepšie.
 

SAVE THE DATE
POZVÁNKA
PROGRAM
PREDSTAVENIE PREDNÁŠAJÚCICH
PREZENTÁCIE PREDNÁŠAJÚCICH

FOTOGALÉRIA:

DSC00024DSC00025DSC00032DSC00027


DSC00085Dsc00088
Posledná aktualizácia:18.06.2019