Koordinátor pomoci

Od 1. januára 2016 prešli kompetencie koordinátora pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
 
Koordinátor pomoci plní podľa § 2 ods. 2 zákona o štátnej pomoci najmä tieto úlohy:

  • vypracováva stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,

  • vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc,

  • registruje schémy minimálnej pomoci,

  • zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci,

  • zabezpečuje spoluprácu pri schvaľovaní poskytovania novej štátnej pomoci medzi poskytovateľmi štátnej pomoci a Európskou komisiou a pri schvaľovaní zmien v existujúcej štátnej pomoci,

  • zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou na úseku vybavovania sťažností tretích strán,

  • zabezpečuje školenia a šírenie informácií v oblasti pomoci,

  • vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok,

  • zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou pri príprave osobitných predpisov Európskej únie pre pomoc,

  • vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

Posledná aktualizácia:16.06.2021