Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca predstavuje dôležitú súčasť činnosti Protimonopolného úradu. S rastúcim počtom medzinárodných transakcií, silných nadnárodných spoločností a medzinárodných kartelov je čoraz viac potrebné, aby štáty medzi sebou spolupracovali. K efektívnejšiemu presadzovaniu súťažnej politiky prispieva hlavne výmena informácií, poznatkov a skúseností, ako aj priame pracovné kontakty a možnosť konzultácií s expertmi z rôznych krajín.

V prvom rade úrad plní úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z členstva v Európskej únii. Veľká časť zahraničnej spolupráce preto prebieha s Európskou komisiou v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN). Z ostatných zahraničných fór, na ktorých sa úrad zúčastňuje, sú najdôležitejšie: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodná sieť úradov pre ochranu hospodárskej súťaže (ICN), Európske súťažné úrady (ECA), Stredoeurópska súťažná iniciatíva (CECI). Významnou súčasťou medzinárodných aktivít je bilaterálna spolupráca, predovšetkým s krajinami strednej Európy. Pracovníci úradu sa tiež aktívne zúčastňujú na rôznych medzinárodných konferenciách.

 
Posledná aktualizácia:21.10.2019