Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Medzirezortné pripomienkové konanie k vykonávacím predpisom PMÚ SR súvisiacim s návrhom zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktualizované:
Obsah
Národná rada SR prerokovala návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (číslo parlamentnej tlače 372) (ďalej ako „návrh zákona“) dňa 26. 1. 2021 v prvom čítaní. Na základe hlasovania bol návrh zákona pridelený výborom Národnej rady SR na prerokovanie a bola určená lehota na jeho prerokovanie v druhom čítaní1.

V rámci prijímania nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad vlády SR v koordinácii s Protimonopolným úradom SR začiatkom februára 2021 začal proces pripomienkovania súvisiacich vyhlášok. V súčasnosti teda prebiehajú medzirezortné pripomienkové konania vo vzťahu k nasledujúcim vyhláškam:
  • Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky2,
  • Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie3,
  • Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž4,
  • Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania5,
  • Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti6.
Verejnosť môže tieto predpisy pripomienkovať prostredníctvom portálu Slov-Lex.
 
1 Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR a podrobnosti o hlasovaní poslancov Národnej rady SR sú dostupné na webovom sídle www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8074
2 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú dostupné na www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/30
3 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú dostupné na www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/29
4 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú dostupné na www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/28
5 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú dostupné na  www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/32
6 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú dostupné na www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/31