Obmedzovanie súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy (§ 6)

Pri efektívnej súťaži na trhu podnikatelia dostávajú jasné signály z trhu o tom, o ktoré tovary a služby je záujem. Zásahy orgánov štátnej správy a samosprávy môžu svojím konaním deformovať podmienky súťaže, a tak spôsobiť, že „odkaz z trhu“ je skreslený. Zvýhodnení podnikatelia nie sú motivovaní znižovať ceny, náklady, inovovať a efektívne súťažiť o zákazníkov.

Protimonopolný úrad môže preto postihnúť aj konanie orgánov štátnej správy, územnej samosprávy (obce a VÚC) a tiež záujmovej samosprávy (rôzne komory a profesijné združenia) v prípade, že vykonávajú štátnu správu (ide o tzv. prenesený výkon štátnej správy) a orgány územnej samosprávy aj samosprávu. Svojím konaním musia uvedené orgány zároveň zjavnou podporou zvýhodňovať určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.

Hoci v tomto prípade nejde o klasický inštitút súťažného práva, tento nástroj umožňuje presadzovanie súťažných princípov v rámci tvorby iných, najmä lokálnych politík.
Posledná aktualizácia:04.06.2021