Projekt Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF II.

        logo OPTP a EÚ
    

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 
www.partnerskadohoda.gov.sk
 
 

Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF II.

 
 
Prijímateľ: Protimonopolný úrad SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 248 996 €
Obdobie realizácie projektu: december 2016 – december 2018
Kód projektu: 301011J753
Zmluva: CRZ
 

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) stanovuje ako koordinátora pomoci Protimonopolný úrad SR a stanovuje jeho hlavné úlohy. Vychádzajúc z Pozičného dokumentu Európskej komisie k Partnerskej dohode pre Slovenskú republiku na roky 2014 – 2020 koordinátor pomoci má byť nezávislý orgán, má mať dostatok zdrojov (rozpočet a kvalifikovaní zamestnanci) a jeho názory a stanoviská majú byť záväzné (odkaz č. 15 pozičného dokumentu). Financovanie administratívnych kapacít koordinátora pomoci zabezpečí efektívne a účinne riadenie a koordináciu štátnej pomoci a minimálnej pomoci poskytovanej z EŠIF. Financovanie miezd a odmien oprávnených administratívnych kapacít koordinátora pomoci  a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci je predmetom predkladaného projektu. Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončený projekt PO1 OP TP s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF“ a kódom v ITMS 301011A597 a v projekte boli financované výdavky do novembra 2016.
 
Realizácia projektu sa vykoná financovaním miezd a odmien oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci, ktorí kvalifikovane zabezpečujú agendu súvisiacu s poskytovaním štátnej pomoci a minimálnej pomoci z EŠIF a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci.
 
Realizáciou projektu budú splnené nové úlohy koordinátora pomoci vyplývajúce z reformy EÚ v oblasti štátnej a minimálnej pomoci, ako aj z Akčného plánu pre splnenie „ex ante kondicionality“ pre štátnu pomoc, ktorý je súčasťou Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. Koordinátor pomoci bude plniť aj nové úlohy vyplývajúce zo zákona o štátnej pomoci v oblasti transparentnosti a kontroly štátnej pomoci a minimálnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2016. Prispeje sa tak k nastaveniu funkčného systému poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci s primeranými administratívnymi kapacitami, ktoré zabezpečia dostatočnú distribúciu informácií a schopnosť odhaliť aj potenciálnu „skrytú štátnu pomoc“.
Posledná aktualizácia:21.02.2018