Projekt Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koordinátora pomoci a zamestnancov podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže

        logo OPTP a EÚ
 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.partnerskadohoda.gov.sk

 
 

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koordinátora pomoci a zamestnancov podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže

 
Prijímateľ: Protimonopolný úrad SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 5 742 €
Obdobie realizácie projektu: január 2018 – december 2018
Kód projektu: 301011N925
Zmluva: CRZ
 
S cieľom efektívneho odhaľovania prípadov porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže a zabezpečenia uplatňovania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc a v záujme predchádzania možnosti poskytnúť neoprávnenú štátnu pomoc v oblasti EŠIF je nevyhnutné priebežné zvyšovanie odbornej kvalifikácie, vedomostí a osvojovanie si praktických zručností zamestnancov kartelov a koordinátora pomoci. Na dosiahnutie tohto účelu je potrebná osobná účasť oprávnených zamestnancov na seminároch, školeniach, kurzoch, odborných stážach atď., ktoré súvisia s EŠIF, na území SR a v ďalších členských štátoch EÚ. Školenia, kurzy, odborné stáže atď. v oblasti kartelov a štátnej pomoci a minimálnej pomoci sú realizované najmä zahraničnými školiteľmi v členských štátoch EÚ. Financovanie týchto aktivít je predmetom predkladaného projektu.

Projekt bude realizovaný účasťou oprávnených zamestnancov na seminároch, školeniach, kurzoch, odborných stážach atď. na území SR a v členských štátoch EÚ.

Refundované budú len účastnícke poplatky za semináre, školenia, kurzy, odborné stáže atď. Ostatné náklady, ktoré budú súvisieť s účasťou oprávnených zamestnancov na seminároch, školeniach, kurzoch, odborných stážach atď. na území SR a v členských štátoch EÚ budú hradené z vlastných prostriedkov Protimonopolného úradu SR a tie následne nebudú oprávnené na refundáciu.

Úspešná realizácia projektu prispeje k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu výkonu pracovných činností zamestnancov kartelov a koordinátora pomoci, získaniu praktických využiteľných vedomostí a cenných informácií, zdokonaleniu sa v ovládaní cudzích jazykov, výmene skúseností s ďalšími subjektmi a expertmi zapojenými do systému odhaľovania porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej pomoci a minimálnej pomoci v územnej pôsobnosti SR, ako aj členských štátov EÚ.
Posledná aktualizácia:04.12.2018