Protikorupčná linka a protikorupčný email

Od 27. 10. 2015 bola zriadená pre občanov, ktorí majú podozrenie z korupčného správania zamestnancov Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“), protikorupčná linka a protikorupčný e-mail PMÚ SR.

Metodika pre občana
Podozrenie, že bol spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon)  neváhajte oznámiť na:
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že PMÚ SR sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré je možné hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov. Zaznamenané nebudú oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie sa (napr. udania, nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy a pod.). Protikorupčná linka neslúži na podávanie podaní/sťažností/oznámení/petícií podľa osobitných predpisov (napr. 9/2010 Z. z., 382/2004 Z. z., 233/1995 Z. z., 323/1992 Z. z., 85/1990 Z. z., 757/2004 Z. z., 211/2000 Z. z. a pod.) ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní = polícia a prokuratúra.

Podozrenia je možné podať aj anonymne. Ak však chcete byť o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu.

Protikorupčná linka je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.
Posledná aktualizácia:16.03.2018