Obsah

Protikorupčný program

Rezortný protikorupčný program

Rezortný protikorupčný program (ďalej len „protikorupčný program“) Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je nástrojom a návodom na posilňovanie a presadzovanie protikorupčnej kultúry a zdokonalenie riadenia rozpoznaných korupčných rizík v prostredí úradu.

V protikorupčnom programe úrad, na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík, uviedol konkrétne systémové opatrenia, ktoré sú zamerané na prevenciu korupcie a podporu protikorupčného správania na úrade.

Úrad vypracoval protikorupčný program na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.

Kompletné znenie protikorupčného programu úradu je dostupné na nasledujúcom odkaze: Rezortný protikorupčný program Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PDF, 498 kB).
 

Ako je možné oznámiť podozrenie z korupcie?

Protikorupčná linka a protikorupčná e-mailová adresa

V súlade s protikorupčným programom je naďalej možné oznámiť úradu podozrenie z korupcie prostredníctvom
Tieto boli zriadené dňa 27. 10. 2015 pre občanov na účel oznámenia podozrenia z korupčného správania zamestnancov úradu. Protikorupčná telefónna linka je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Metodika pre občana

Podozrenie, že bol spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) neváhajte oznámiť na vyššie uvedenej protikorupčnej telefónnej linke alebo protikorupčnej e-mailovej adrese.
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že úrad sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré je možné hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov. Zaznamenané nebudú oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie sa (napr. udania, nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy a pod.). Protikorupčná linka neslúži na podávanie podaní/sťažností/oznámení/petícií podľa osobitných predpisov (napr. 9/2010 Z. z., 382/2004 Z. z., 233/1995 Z. z., 323/1992 Z. z., 85/1990 Z. z., 757/2004 Z. z., 211/2000 Z. z. a pod.) ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní = polícia a prokuratúra.

Podozrenia je možné podať aj anonymne. Ak však chcete byť o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu.