Protikorupčný program

Rezortný protikorupčný program (ďalej aj ako „protikorupčný program“) Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „úrad“ alebo „PMÚ SR“) je nástrojom a návodom na posilňovanie a presadzovanie protikorupčnej kultúry a zdokonalenie riadenia rozpoznaných korupčných rizík v prostredí PMÚ SR.

V protikorupčnom programe úrad, na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík, uviedol konkrétne systémové opatrenia, ktoré sú zamerané na prevenciu korupcie a podporu protikorupčného správania na úrade.

PMÚ SR vypracoval protikorupčný program na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.

Kompletné znenie protikorupčného programu PMÚ SR je dostupné na nasledujúcom odkaze: Rezortný protikorupčný program Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PDF, 498 kB).
 
V súlade s protikorupčným programom PMÚ SR je naďalej možné oznámiť podozrenie z korupcie prostredníctvom protikorupčnej linky a protikorupčného e-mailu PMÚ SR. Tie boli zriadené dňa 27. 10. 2015 a občan, ktorý má podozrenie z korupčného správania zamestnancov PMÚ SR, môže na oznámenie svojho podozrenia využiť nižšie uvedený spôsob.

Metodika pre občana:
 
Podozrenie, že bol spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon)  neváhajte oznámiť na:
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že PMÚ SR sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré je možné hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov. Zaznamenané nebudú oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie sa (napr. udania, nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy a pod.). Protikorupčná linka neslúži na podávanie podaní/sťažností/oznámení/petícií podľa osobitných predpisov (napr. 9/2010 Z. z., 382/2004 Z. z., 233/1995 Z. z., 323/1992 Z. z., 85/1990 Z. z., 757/2004 Z. z., 211/2000 Z. z. a pod.) ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní = polícia a prokuratúra.

Podozrenia je možné podať aj anonymne. Ak však chcete byť o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu.

Protikorupčná linka je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.
Posledná aktualizácia:02.07.2021