Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad podozrieva podnikateľov v oblasti vybraných mliečnych výrobkov z určovania pevných cien pre ďalší predaj

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, začal dňa 17.04.2015 správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a článku 101 ods. 1. písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení v oblasti dodávok a maloobchodného predaja vybraných mliečnych výrobkov.

Začatiu správneho konania predchádzalo vykonanie inšpekcií u niekoľkých podnikateľov pôsobiacich v danej oblasti. Po prešetrení relevantných podkladov a informácií úrad nadobudol podozrenie, že sa dotknutí podnikatelia, z toho jeden dodávateľ a 7 podnikateľov pôsobiacich v oblasti maloobchodného predaja konečným spotrebiteľom, mohli dopustiť porušenia zákona tým, že uzatvárali medzi sebou vertikálne dohody, ktorých obsahom malo byť určenie pevných cien pre ďalší predaj (tzv. „resale price maintenance“ praktika). 

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.“