Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Michala Holíka a Dr. Stephana Fanderla nad podnikom podnikateľov TERNO a Diligentia R.C.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 21. 08. 2013 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Michala Holíka, bytom Bratislava a Dr. Stephana Fanderla, bytom Koeln – Lindenthal, Spolková republika Nemecko, nad podnikom podnikateľa TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Stromová 16, Bratislava (ďalej len „TERNO“) a nad podnikom podnikateľa Diligentia R.C., s. r. o., so sídlom Ipeľská 2, Bratislava (ďalej len „Diligentia R.C.“).

Ing. Michal Holík pred koncentráciou nepriamo kontroloval podnikateľa TERNO a niekoľko ďalších spoločností. Hlavnou hospodárskou činnosťou spoločnosti TERNO je maloobchod s potravinami a nepotravinárskym tovarom dennej spotreby. Na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) mala k júnu 2013 dvadsaťpäť maloobchodných predajní (ďalej len „predajne“).

Dr. Stephan Fanderl pred koncentráciou nepriamo kontroloval podnikateľa Diligentia R.C a niekoľko ďalších spoločností. Spoločnosť Diligentia R.C. sa venuje maloobchodnému predaju každodenného spotrebného tovaru a na území SR mala k júnu 2013 päťdesiatsedem predajní Moja Samoška.
 
Pre identifikáciu relevantných trhov a zhodnotenia dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž oslovil úrad vybraných podnikateľov v oblasti maloobchodného predaja každodenného spotrebného tovaru, a to podnikateľov Billa, Tesco, Kaufland, Lidl, Carrefour, CBA, Ahold Retail Slovakia, COOP Jednota DS a COOP Jednota Krupina.
 
Pri posudzovaní koncentrácie išlo v zásade o koncentráciu medzi predajňami väčšieho a menšieho formátu. Už v minulosti úrad v rozhodovacej praxi uzavrel, že predajne väčšieho formátu, v tomto prípade predajne Terno, predstavujú účinnú konkurenciu pre predajne menšieho formátu – Moja Samoška
 
Úrad zistil, že k prekrytiu aktivít predajní Terno a Moja Samoška dochádza len v Bratislave a potenciálne v Banskej Bystrici V prípade maloobchodného predaja každodenného spotrebného tovaru vychádzajúc z predošlej rozhodovacej praxe úradu, ako aj praxe Európskej komisie, resp. iných súťažných orgánov, sa trhy vymedzujú z priestorového hľadiska lokálne, určitou spádovou oblasťou jednotlivých predajní. Úrad neuzavrel definíciu priestorového trhu, v danom prípade preskúmal viaceré možné alternatívy spádových oblastí a pri žiadnej z nich neboli zistené negatívne súťažné dopady.
 
Spádové oblasti úrad stanovil vo vzťahu k predajniam Moja Samoška. Zisťoval, či v danej spádovej oblasti konkrétnej predajne sa nachádza jednak predajňa Terno a jednak predajne iných podnikateľov a aký je ich charakter.
 
Pri vymedzení alternatív spádových oblastí úrad preskúmal ako jednu z alternatív tú, ktorú navrhli účastníci konania a jednak stanovil spádové oblasti vychádzajúc z predošlej rozhodovacej praxe, podporne aj z praxe iných súťažných orgánov a napokon z prieskumu oslovených konkurentov, ktorí pre rôzne predajné formáty uvádzali vzdialenosti, z ktorých typický zákazník dochádza nakupovať. Okrem účastníkmi konania navrhnutých alternatív tak úrad preskúmal počet a charakter iných predajní nachádzajúcich sa v spádových oblastiach v pešej dostupnosti cca 10 min (resp. cca do 1 km) pešo od predajne Moja Samoška a v spádových oblastiach daných cca 5 minútami (cca 4 km) jazdy autom od predajne Moja Samoška.
 
V prípade spádových oblastí v rámci Banskej Bystrice úrad pri žiadnej z alternatív neidentifikoval súťažné obavy vzhľadom na počet a charakter konkurenčných predajní.
 
V Bratislave TERNO prevádzkuje 22 predajní a Diligentia R.C. 37 predajní, teda po koncentrácii budú kontrolovať 59 predajní v hlavnom meste. Úrad sa v tomto prípade zameral na tie lokality a spádové oblasti, kde identifikoval väčšiu koncentráciu oboch subjektov a súčasne nižší počet konkurentov. Išlo o niektoré predajne Moja Samoška a Terno v Ružinove, kde bolo potrebné bližšie preskúmať počet a charakter predajní iných podnikateľov.
 
V spádovej oblasti danej cca 5 minútami jazdy autom (vzdialenosť cca do 4 km) od jednotlivých predajní Moja Samoška, na ktoré sa úrad zameral, zistil okrem jednej až troch predajní Terno aj prítomnosť ďalších predajní - Tesco, AHOLD (Albert a Hypernova), REWE (Billa), Schwarz Gruppe (Kaufland a Lidl). Preto ani tu koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy.
 
V spádovej oblasti danej pešou dostupnosťou cca 10 minút (vzdialenosť cca do 1 km) od vybraných predajní Moja Samoška sa okrem predajne Terno nachádzajú aj predajne troch až piatich ďalších podnikateľov, z ktorých Tesco, REWE (Billa), Schwarz Gruppe (Lidl) sú nielen celoslovenskí, ale aj nadnárodní maloobchodní predajcovia každodenného spotrebného tovaru. Ani v prípade tejto alternatívy teda koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy.
 
Keďže v prípade realizácie koncentrácie bude predávať každodenný spotrebný tovar v uvedených spádových oblastiach nižší počet podnikateľov, úrad taktiež zvažoval, či sa zvýši pravdepodobnosť zosúladeného postupu podnikateľov.
 
Charakter a asymetria podnikateľov TERNO a Diligentia R.C. na jednej strane (regionálne reťazce) a podnikateľov Tesco, REWE, Schwarz Gruppe (nadnárodní maloobchodní predajcovia každodenného spotrebného tovaru) na strane druhej, nenasvedčujú vzniku efektívnej dlhodobej koordinácie na relevantnom trhu v dôsledku koncentrácie.
 
Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na príslušných relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, preto koncentráciu schválil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 08. 2013.