SK

sk pres2

Slovensko predsedalo Rade EÚ

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie sa začalo 1. júla 2016.

Jeho priority vychádzali z troch vzájomne prepojených zásad, ktorými boli dosiahnuť hmatateľné výsledky, prekonať fragmentáciu a zamerať sa na občana.

Počas 6 mesiacov sa predsedníctvo zameriavalo na štyri kľúčové oblasti:
  • hospodársky silnú Európu,
  • moderný jednotný trh,
  • udržateľné politiky v oblasti migrácie a azylu,
  • globálne angažovanú Európu.

Slovensko predsedalo Rade do 31. decembra 2016 a po ňom predsedníctvo prevzala Malta, ktorá spolu so Slovenskom a Holandskom tvorí predsednícke trio pre obdobie roka 2016 až do polovice roka 2017.

Viac o predsedníctve si môžete prečítate na http://www.eu2016.sk.
 

Politické a expertné podujatia organizované Protimonopolným úradom SR

Konferencie a semináre:

23. 11. 2016:  Európsky súťažný deň - European Competition Day

V rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie organizoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v novembri tohto roka konferenciu s názvom Európsky deň hospodárskej súťaže.  

Bolo to celodenné podujatie a býva organizované každých šesť mesiacov súťažnou autoritou členského štátu Európskej únie, ktorý v tom čase predsedá Rade. Podujatie je výbornou príležitosťou najmä pre širokú odbornú verejnosť na výmenu skúseností z oblasti hospodárskej súťaže a konštruktívnu diskusiu na aktuálne témy hospodárskej súťaže v EÚ.

Viac sa o uskutočnenej konferencii Európsky deň hospodárskej súťaže môžete dozvedieť na webovej stránke: http://www.antimon.gov.sk/expertna-konferencia-europsky-den-hospodarskej-sutaze/.  
 

 

Secretary General

Zuzana Bónová has been a Secretary Gerenal of the Antimonopoly Office of the Slovak Republic since 1 January 2017. She has been working at the Antimonopoly Office of the Slovak Republic since January 2011 when she became an internal auditor (1/2011 – 12/2013) and during the next three years she was working as a Director of the Economic Division and Division of Chairman (1/2014 – 12/2016). In 2010 she achieved an engineering degree at the Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava.
Posledná aktualizácia:14.06.2017