Správa o kontrole Akčného plánu boja proti korupcii Protimonopolného úradu SR za rok 2015

     Úrad prijal v roku 2015 opatrenia, ktoré by mali eliminovať možnosti korupcie v problémových oblastiach, a to v oblasti rozhodovacieho procesu PMÚ SR, transparentnom zverejňovaní informácií, transparentnosti čerpania rozpočtových prostriedkov, v oblasti verejného obstarávania, nakladania s majetkom štátu, zvýšenia transparentnosti v oblasti personálnej práce, posilňovania transparentnosti práce úradu a v oblasti korupcie vo verejnom obstarávaní. 

      Všetky odbory, ktoré sú zapojené do rozhodovacieho procesu pravidelne informovali svojich priamych nadriadených o konaniach na úrade.
      Pri každom rokovaní s účastníkmi konania na pôde PMÚ SR, aj mimo úradu, bola v roku 2015 dodržaná zásada minimálne dvoch zamestnancov, v žiadnom prípade nebola táto zásada porušená.
      Na PMÚ SR za rok 2015 nebol zaznamenaný prípad, kedy by boli zamestnancom z vonkajších zdrojov ponúknuté dary, honoráre, služobné cesty alebo iné pôžitky a nebola snaha o ovplyvnenie rozhodovacej činnosti.
 
 
      Úrad pravidelne informoval verejnosť v roku 2015 prostredníctvom svojej internetovej stránky o právoplatných a neprávoplatných rozhodnutiach úradu, oznámeniach o koncentráciách, začatých správnych konaniach a vykonaných inšpekciách (http://www.antimon.gov.sk/aktuality/) a zároveň úrad zverejnil v Obchodnom vestníku právoplatné rozhodnutia, začaté správne konania a oznámenia o koncentráciách.
 
      Úrad v priebehu roka 2015 informoval aj o iných dôležitých aktivitách úradu, spracoval usmernenie s cieľom objasniť najmä podnikateľom a ich právnym zástupcom procesný postup úradu a ochranu citlivých informácií /data/files/454_usmernenie-protimonopolneho-uradu-sr-k-posudzovaniu-ochrany-obchodneho-tajomstva-dovernych-informacii-a-osobnych-udajov-pdf.pdf.
 
      Úrad spracúva aj v súčasnosti komentované znenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, s cieľom objasniť verejnosti jednotlivé inštitúty súťažného práva, priebežne o ňom informuje na domácich aj zahraničných odborných podujatiach a fórach http://www.antimon.gov.sk/compact/.
 
      V roku 2015 zorganizoval úrad v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave konferenciu, kde informoval verejnosť o  Aktuálnych trendoch v slovenskom a európskom súťažnom práve a pracovné raňajky, ktorými úrad prezentoval Významné aktivity PMÚ SR v roku 2014 a výzvy do budúcna.
Dňa 26. februára 2015 a dňa 19. mája 2015 zorganizoval úrad tlačové konferencie k aktuálnym prípadom.
PMÚ SR zverejnil v roku 2015 štyri vydania súťažného spravodajcu na internetovej stránke úradu v časti naše http://www.antimon.gov.sk/newsletter-sutazny-spravodajca/ a výročnú správu za rok 2014 v časti http://www.antimon.gov.sk/data/att/1665.pdf.
      Takisto boli v roku 2015 zverejnené na internetovej stránke úradu všetky kontakty vedúcich pracovníkov, keďže v priebehu roka nenastali žiadne zmeny, kontakty nebolo potrebné aktualizovať.
 
      V roku 2015 PMÚ SR vystavil 254 objednávok tovarov a služieb, ktoré zverejnil na svojej internetovej stránke (http://www.antimon.gov.sk/objednavky/) a taktiež zverejnil na svojej internetovej stránke (http://www.antimon.gov.sk/faktury/) 632 faktúr za tovary a služby.

      V roku 2015 úrad celkovo uzatvoril 53 zmlúv. V Centrálnom registri zmlúv zverejnil 25 zmlúv, prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému 28 zmlúv. Zmluvy boli zverejnené v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
 
      Dňa 31. júla 2015 bola vydaná smernica č. 8/2015 - Dodatok č. 1 k Smernici o verejnom obstarávaní v podmienkach PMÚ SR č. 25/2014. Uvedenou smernicou sa zaviedol proces verejného obstarávania prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“).
 
      Úrad obstaral v roku 2015 Informačné a komunikačné technológie (ďalej len „IKT“), ktorých cena presiahla 1000 eur bez DPH, prostredníctvom elektronického trhoviska EKS. Informačné stredisko úradu špecifikovalo technické parametre opisného formuláru tak, aby boli nediskriminačné k jednotlivým výrobcom a aby sa čo najväčšie množstvo konkurentov IKT mohlo zúčastniť súťaže.
      Pri nákupe licencií úrad nakupoval len klasické komerčné licencie, ktorých cena je konečná a reprezentuje celkovú cenu za používanie softvéru. Opis technických charakteristík bol nediskriminačný a neuprednostňoval konkrétnych výrobcov, či dodávateľov.
      Úrad nakupoval výpočtovú techniku takisto prostredníctvom EKS. Opis technických charakteristík bol nediskriminačný a neuprednostňoval konkrétnych výrobcov. Výkonové charakteristiky boli definované benchmarkami a minimálnymi hodnotami.
      Pri obstarávaní služieb boli definované požiadavky nediskriminačne, aby zabezpečil účelné, transparentné a efektívne obstarávania IKT služby, s rešpektovaním požiadaviek na konkrétny typ služby, napr. SLA.
 
      Komisia na posúdenie oprávnenosti návrhu na vyradenie majetku z evidencie majetku a z účtovníctva z hľadiska prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku a posúdenie návrhu na jeho prevod inej organizácii, resp. jeho likvidáciu (vyraďovacia komisia), zasadala v roku 2015 3x, 1x rozhodla o vyradení prebytočného majetku, ktorý bol vyradený a zlikvidovaný, 2x bolo vydané rozhodnutie o prebytočnosti majetku osobného automobilu Volkswagen Passat, ktorý bol vyradený formou darovacej zmluvy, komisia rozhodla o prebytočnosti osobného automobilu zn. AUDI, ktoré je ešte v štádiu rozpracovanosti.
 
      Dňa 18. mája 2015 PMÚ SR zorganizoval odborné školenie všetkých zamestnancov úradu. Školenie vykonali odborníci v oblasti boja proti korupcii zo špecializovaného súdu SR a zamestnanci Úradu vlády SR zo sekcie kontroly a prevencie korupcie.
 
      Služobný úrad pri uskutočnených výberoch a výberových konaniach zúčastnených kandidátov v roku 2015 dodržal podmienky výberu a výberového konania, bola zriadená odborná komisia, ktorá posudzovala spĺňanie predpokladov uchádzačov pre danú pracovnú činnosť v odbore štátnej služby, na ktorú bol uskutočnený výber, výberové konanie.
 
      Úrad v roku 2015 vydal niekoľko iniciatívnych výkladových materiálov:
 
·         Cieľové vertikálne dohody (pohľad PMÚ SR) /data/files/422_cielove-vertikalne-dohody-pohlad-pmu-sr.pdf. K tomuto materiálu úrad otvoril priamo aj verejnú konzultáciu a vyzval verejnosť na vyjadrenie, nedostal však žiadnu spätnú väzbu.
 
·         Aktualizácia sektorovej správy o fungovaní trhu so zemným plynom v SR http://www.antimon.gov.sk/data/att/1672.pdf. K materiálu nebola priamo otvorená verejná diskusia, ale materiál bol zverejnený a úrad o ňom informoval na svojej stránke.
 
·         Vyhlásenie PMÚ SR k podnetom z oblasti poplatkov za distribúciu elektriny a podpory elektriny vyrobenej z OZE a KVET http://www.antimon.gov.sk/vyhlasenie-pmu-sr-k-podnetom-z-oblasti-poplatkov-za-distribuciu-elektriny-a-podpory-elektriny-vyrobenej-z-oze-a-kvet/. K materiálu takisto nebola priamo otvorená verejná diskusia, materiál bol však zverejnený a úrad o ňom informoval na svojej stránke.
 
  
       V roku 2015 sa nevyskytli podozrenia z korupcie vo verejnom obstarávaní v rámci šetrení vykonávaných úradom, preto nebol podaný žiadny podnet na orgány činné v trestnom konaní.


       Úrad kontrolou zistil, že úlohy boli v roku 2015 na PMÚ SR splnené v súlade s príslušným uznesením a interným predpisom vydaným na jeho základe.
Posledná aktualizácia:29.01.2016