Správa o kontrole Akčného plánu boja proti korupcii Protimonopolného úradu SR za rok 2016

Úrad prijal v roku 2016 opatrenia, ktoré by mali eliminovať možnosti korupcie v problémových oblastiach, a to v oblasti rozhodovacieho procesu PMÚ SR, transparentnom zverejňovaní informácií, transparentnosti čerpania rozpočtových prostriedkov, v oblasti verejného obstarávania, nakladania s majetkom štátu, zvýšenia transparentnosti v oblasti personálnej práce, posilňovania transparentnosti práce úradu, v oblasti korupcie vo verejnom obstarávaní, objektívnosti prezentácie a interpretácie výsledkov ekonomických analýz a v oblasti transparentného zverejňovania informácií v oblasti poskytovania štátnej a minimálnej pomoci.
 
 
Kontrolou boli zistené nasledujúce skutočnosti:
 
Všetky odbory, ktoré sú zapojené do rozhodovacieho procesu pravidelne informovali svojich priamych nadriadených o konaniach na úrade.
Pri každom rokovaní s účastníkmi konania na pôde PMÚ SR, aj mimo úradu, bola v roku 2016 dodržaná zásada minimálne dvoch zamestnancov, v žiadnom prípade nebola táto zásada porušená.
Na PMÚ SR za rok 2016 nebol zaznamenaný prípad, kedy by boli zamestnancom z vonkajších zdrojov ponúknuté dary, honoráre, služobné cesty alebo iné pôžitky a nebola snaha o ovplyvnenie rozhodovacej činnosti.
 
 
Úrad pravidelne informoval verejnosť v roku 2016 prostredníctvom svojej internetovej stránky o právoplatných a neprávoplatných rozhodnutiach úradu, oznámeniach o koncentráciách, začatých správnych konaniach a vykonaných inšpekciách (http://www.antimon.gov.sk/aktuality/) a zároveň úrad zverejnil v Obchodnom vestníku právoplatné rozhodnutia, začaté správne konania a oznámenia o koncentráciách.
 
V priebehu roka 2016 úradu, odbor štátnej pomoci, zorganizoval školenie pre odbornú verejnosť na tému Minimálna pomoc a procedurálne aspekty.
V máji roku 2016 zorganizoval úrad v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave konferenciu, kde informoval verejnosť o  aktuálnych trendoch v slovenskom a európskom súťažnom práve. V októbri 2016 sa úrad ako partner podieľal na konferencii Bratislavské právnické fórum.
Dňa 26. februára 2015 a dňa 19. mája 2015 zorganizoval úrad tlačové konferencie k aktuálnym prípadom.
Dňa 23. novembra 2016 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky organizoval pod záštitou predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie expertnú konferenciu European Competition Day - Európsky deň hospodárskej súťaže.
Tlačové konferencie v sledovanom období úrad neorganizoval.
 
PMÚ SR zverejnil v roku 2016 štyri vydania súťažného spravodajcu na internetovej stránke úradu v časti naše http://www.antimon.gov.sk/newsletter-sutazny-spravodajca/ a výročnú správu za rok 2015 v časti http://www.antimon.gov.sk/data/att/1797.pdf.
Takisto boli v roku 2016 zverejnené na internetovej stránke úradu všetky kontakty vedúcich pracovníkov, keďže v priebehu roka nastali zmeny v organizačnom poriadku PMÚ SR, kontakty boli priebežne aktualizované.
 
V roku 2016 PMÚ SR vystavil 251 objednávok tovarov a služieb, ktoré zverejnil na svojej internetovej stránke (http://www.antimon.gov.sk/objednavky/) a taktiež zverejnil na svojej internetovej stránke (http://www.antimon.gov.sk/faktury/) 544 faktúr za tovary a služby.
V roku 2016 úrad celkovo uzatvoril 60 zmlúv. V Centrálnom registri zmlúv zverejnil 25 zmlúv, prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému 35 zmlúv. Zmluvy boli zverejnené v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
Úrad sa do 15. augusta 2016 riadil Smernicou o verejnom obstarávaní č. 25/2014, ktorá bola zrušená. Do vydania novej Smernice č. 27/2016 účinnej a platnej odo dňa 5. decembra 2016 sa úrad riadil zákonom o verejnom obstarávaní.
 
Úrad obstaral v roku 2016 Informačné a komunikačné technológie (ďalej len „IKT“), ktorých cena presiahla 1000 eur bez DPH prostredníctvom elektronického trhoviska EKS, pričom dodržiaval platnú legislatívu a príslušné smernice. Oddelenie informatiky vo všetkých prípadoch špecifikovalo technické parametre opisného formuláru tak, aby boli nediskriminačné k jednotlivým výrobcom, a aby sa čo najväčšie množstvo konkurentov IKT mohlo zúčastniť súťaže.
Pri nákupe licencií úrad nakupoval len klasické komerčné licencie, ktorých cena je konečná a reprezentuje celkovú cenu za používanie softvéru. Licencie boli obstarávané prostredníctvom EKS.
Výpočtová technika bola takisto v roku 2016 obstarávaná prostredníctvom EKS alebo priamym zadaním s vykonaním prieskumu trhu.
 
Pre zabezpečenie podpory k existujúcim IKT úrad využil možnosť priameho zadania zákazky tvorcom týchto systémov s rešpektovaním platnej legislatívy a príslušných smerníc.
 
Komisia na posúdenie oprávnenosti návrhu na vyradenie majetku z evidencie majetku a z účtovníctva z hľadiska prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku a
posúdenie návrhu na jeho prevod inej organizácii, resp. jeho likvidáciu (vyraďovacia komisia), zasadala v roku 2016 3x a vo všetkých 3 prípadoch rozhodla o vyradení prebytočného majetku, ktorý bol vyradený a zlikvidovaný.
 
Dňa 10. novembra 2016 PMÚ SR zorganizoval odborné školenie všetkých zamestnancov úradu. Školenie vykonali odborníci v oblasti boja proti korupcii zo špecializovaného súdu SR a zamestnanci Úradu vlády SR zo sekcie kontroly a prevencie korupcie.
 
Osobný úrad v roku 2016 obsadzoval štátnozamestnanecké miesta výberom a výberovým konaním, pričom bola vždy zriadená odborná komisia v počte 3-5 členov komisie a tajomníka, ktorá posudzovala spĺňanie predpokladov uchádzačov pre danú pracovnú činnosť v odbore štátnej služby, na ktorú bol uskutočnený výber, výberové konanie.
 
Za sledované obdobie boli všetci novoprijatí zamestnanci v deň nástupu do zamestnania počas 3 hodín oboznámení so služobným predpisom, ktorý upravuje podrobnosti o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
V sledovanom období bola vykonávaná odborom štátnej pomoci kontrola zverejňovania údajov o poskytnutej štátnej pomoci v SR v Centrálnom registri (§ 11-13 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej
 
Úrad v roku 2016 nevydal žiadne iniciatívne výkladové materiály.
 
V roku 2016 sa nevyskytli podozrenia z korupcie vo verejnom obstarávaní v rámci šetrení vykonávaných úradom, preto nebol podaný žiadny podnet na orgány činné v trestnom konaní.
 
Všetky ekonomické analýzy odbor hlavného ekonóma boli prejednávané a oponované internou oponentúrou aspoň jedným ďalším zamestnancom úradu.
 
Odbor štátnej pomoci v sledovanom období predložil v stanovenej lehote správu o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2015, ktorá bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Takisto si odbor splnil povinnosť predloženia ročnej správy o poskytnutej štátnej pomoci.
V priebehu roka 2016 bola zabezpečovaná správa webového sídla a pravidelne boli zverejňované relevantné informácie z oblasti štátnej a minimálnej pomoci.
Posledná aktualizácia:31.01.2017