Správne poplatky, platobný styk a iné úhrady

Bankové spojenie
IČO: 00 699 063
DIČ: 2020831252

Pre pokuty:

Názov účtu:  Ostatné pokuty Protimonopolný úrad SR
Skrátený názov účtu:  OP PMÚ SR
Mena:  EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica
IBAN: SK5281800000007000060793
SWIFT: SPSRSKBA

Pre platby administratívnych poplatkov (napr. úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií spisov a sprístupnením informácií):

Názov účtu:  Iné nedaňové príjmy Protimonopolný úrad SR BA
Skrátený názov účtu:  Iné ned príj PMÚ SR
Mena:  EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica
IBAN: SK6781800000007000060814
SWIFT: SPSRSKBA

Sadzobník úhrad materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií spisov a sprístupnením informácií


Výdavkový účet:

Názov účtu:  Výdavkový účet Protimonopolný úrad SR BA
Skrátený názov účtu:  VÚ ŠR PMÚ SR BA
Mena:  EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica
IBAN: SK2381800000007000060830
SWIFT: SPSRSKBA


Úhrada správneho poplatku za oznámenie koncentrácie:

Možnosti úhrady a žiadosť o vystavenie platobného predpisu
Posledná aktualizácia:24.09.2019