Správny poplatok za oznámenie koncentrácie

Zaplateniu správneho poplatku za oznámenie koncentrácie predchádza vyplnenie tlačiva „Žiadosť o vystavenie platobného predpisu na úhradu správneho poplatku za oznámenie koncentrácie" a jeho následné podanie. Vzor tlačiva sa nachádza na tomto odkaze (docx, 263 kB) a aj na tomto odkaze (odt, 243 kB).

Vyplnenú Žiadosť o vystavenie platobného predpisu na úhradu správneho poplatku za oznámenie koncentrácie" je možné podať nasledujúcimi spôsobmi:
  • poštou na adresu:
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava 29
  • osobne do podateľne úradu v pracovných dňoch:
pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.
  • elektronicky prostredníctvom e-mailovej správy
     
  • elektronickými prostriedkami:
 
Na základe kompletne vyplnenej Žiadosti o vystavenie platobného predpisu na úhradu správneho poplatku za oznámenie koncentrácie  úrad vystaví Platobný predpis a odovzdá ho formou osobného prevzatia v čase pokladničných hodín (pondelok až piatok: 10.00 – 11.00 a 13.30 – 14.30) alebo ho odošle poštou, elektronicky alebo elektronickými prostriedkami vo formáte PDF žiadateľovi na úhradu. Ak bude žiadosť doručená úradu po jeho úradných hodinách, Platobný predpis bude vyhotovený najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Následne, Platobný predpis je možné uhradiť:
  • prostredníctvom bankového prevodu (vytlačený Platobný predpis predloží poplatník ako príkaz na úhradu v pobočke banky alebo prostredníctvom internet bankingu),
  • prostredníctvom poštového poukazu (vytlačený Platobný predpis predloží poplatník na pobočke Slovenskej pošty, a.s., ktorá prijme úhradu v hotovosti, platobnou alebo poštovou kartou na priehradke),
  • prostredníctvom web/mobilnej aplikácie (poplatník si na displeji mobilného telefónu/monitore zvolí voľbu Úhrada vydaného predpisu, načíta QR kód alebo zadá variabilný symbol z Platobného predpisu a zaplatí príslušnú sumu prostredníctvom platobnej alebo poštovej karty).
Pripísaním platby na účet príjemcu uvedeného v Platobnom predpise sa úhrada automaticky zaeviduje v informačnom systéme. Stav vydaného Platobného predpisu sa zmení na spotrebovaný – uhradený a z informačného systému sa vygeneruje Potvrdenie o zaplatení správneho/súdneho poplatku.
UPOZORNENIE:
Úhradu správneho poplatku je potrebné vykonať do 15 dní od vystavenia Platobného predpisu, po uplynutí 15 dní je Platobný predpis exspirovaný – neplatný.
Ak nebude uvedený variabilný symbol, resp. pri platbách zo zahraničia variabilný symbol v položke E2E, platba nebude spárovaná s predpisom poplatku a poplatník nebude mať zrealizovanú svoju žiadosť o službu.Osobitné pokyny a odporúčania vo vzťahu k správnemu poplatku v súvislosti s oznámením koncentrácie:
Vzhľadom na to, že doklad o zaplatení správneho poplatku je jednou z náležitostí oznámenia koncentrácie, oznamovateľom sa odporúča podať Žiadosť o vystavenie platobného predpisu na úhradu správneho poplatku za oznámenie koncentrácie v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 4 dni pred podaním oznámenia koncentrácie.
Posledná aktualizácia:25.08.2021