Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 1 k Schéme podpory obstarania ubytovacieho domu v zmysle § 6. ods. 1, písm. h) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (schéma pomoci de minimis)

Aktualizované:
Obsah
bytové domy
bytové domy
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 12. 5. 2022 z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc vydal stanovisko k Dodatku č. 1 k Schéme podpory obstarania ubytovacieho domu v zmysle § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (schéma pomoci de minimis) evidovanej pod číslom DM – 12/2020 (ďalej len „dodatok č. 1“) a k Schéme podpory obstarania ubytovacieho domu v zmysle § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma v znení dodatku č. 1“).
 
V zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci je právnym základom dodatku č. 1 a schémy v znení dodatku č. 1 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.
 
Premetom schémy DM – 12/2020 je poskytovanie minimálnej pomoci na obstaranie ubytovacieho domu pre podporu rozvoja nájomného bývania prostredníctvom poskytovania zvýhodnených úverov pre právnické osoby v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠFRB“). Cieľom pomoci je vytvorenie motivačného nástroja na zvýšenie investícií zamestnávateľov do nájomného bývania, prostredníctvom obstarania ubytovacích domov, a tým prispieť k zvýšenej mobilite pracovnej sily a ďalšiemu rozvoju regiónov.
 
Poskytovateľom pomoci je Štátny fond rozvoja bývania, ktorý je zároveň aj vykonávateľom schémy. Minimálna pomoc podľa schémy DM – 12/2020 sa poskytuje formou zvýhodneného úveru.
 
Príjemcom pomoci podľa schémy DM – 12/2020 môže byť žiadateľ, ktorému zákon o ŠFRB umožňuje poskytnúť úver na obstaranie ubytovacieho domu. Pomoc je možné poskytnúť podnikom vo všetkých veľkostných kategóriách, t. j. mikro, malým, stredným i veľkým podnikom.
 
Celková výška pomoci podľa schémy DM – 12/2020 poskytnutá jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka.
 
Cieľom vypracovania dodatku č. 1 boli technické zmeny vyplývajúce z doterajšej implementácie schémy DM – 12/2020, úprava možnosti poskytnutia pomoci aj vo forme zvýšenia úveru, spresnenie podmienok poskytnutia pomoci a mechanizmu poskytovania pomoci vrátane novej úpravy momentu poskytnutia pomoci, kedy vzniká príjemcovi pomoci právny nárok na poskytnutie pomoci, resp. zvýšenie úveru.
 
Platnosť a účinnosť schémy DM – 12/2020 skončí dňa 31. 12. 2023.
 
Schéma DM – 12/2020 v znení dodatku č. 1 bude verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.