Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 3 k Schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 2

Publikované:
Obsah

Predmetná schéma je evidovaná pod číslom DM-17/2020.

domčeky pri mori v Santorini - Grécku
domčeky pri mori v Santorini - Grécku
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 28. 7. 2022 vydal v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci záväzné stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre minimálnu pomoc k „Dodatku č. 3 k Schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 2“ evidovanej pod číslom DM-17/2020 (ďalej len „schéma“).
 
V zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci je právnym základom schémy nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.

Cieľom pomoci je podpora podnikov v odvetví cestovného ruchu a poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie časti nekrytých fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie zariadení cestovného ruchu.
 
Pomoc je určená na kompenzáciu škôd vzniknutých žiadateľom, ktorí sú definovaní v článku E. schémy, ktoré im vznikli ako priame následky opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.
 
Dodatkom č. 3 sa  predĺžilo oprávnené obdobie na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci do 31. 12. 2022.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 
Schéma v znení dodatku bude verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci po zverejnení v Obchodnom vestníku, ako aj v časti Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19.