Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vyzýva k predloženiu návrhu dodatkov k schémam štátnej a minimálnej pomoci, ktorých platnosť a účinnosť končí dňa 31. 12. 2021

Aktualizované:
Obsah

V súvislosti so schémami štátnej/minimálnej pomoci, ktorých platnosť a účinnosť končí dňa 31. 12. 2021, môžu poskytovatelia pomoci predložiť návrh dodatku a schémy v znení dodatku čo najskôr.

papier pero
papier pero

Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci si dovoľuje upozorniť poskytovateľov pomoci v rámci schém štátnej/minimálnej pomociktorých platnosť a účinnosť končí dňa 31. 12. 2021, aby, v prípade záujmu o predĺženie platnosti a účinnosti týchto schém, predložili koordinátorovi pomoci návrh dodatku a schémy v znení dodatku čo najskôr, ideálne v termíne do 22. 11. 2021.
 
Dodržanie uvedenej lehoty je potrebné najmä kvôli tomu, že súlad zmien navrhovaných v dodatku s príslušnými pravidlami pre poskytovanie pomoci musí byť potvrdený stanoviskom koordinátora pomoci a schéma v znení dodatku musí byť následne zverejnená v Obchodnom vestníku, príp. na webovom sídle www.statnapomoc.sk, v závislosti od toho, ako je nadobudnutie platnosti a účinnosti upravené v konkrétnej schéme. Uvedené je potrebné zabezpečiť do 31. 12. 2021 (t. j. ešte počas platnosti a účinnosti pôvodných schém), aby bola zachovaná kontinuita poskytovania pomoci v rámci predmetných schém pomoci.
  
Osobitne si koordinátor pomoci dovoľuje upozorniť poskytovateľov pomoci, ktorí v rámci schém štátnej pomoci poskytujú regionálnu štátnu pomoc, že poskytovanie tejto pomoci je možné len do 31. 12. 2021. Od 1. 1. 2022 bude platiť nová Mapa regionálnej pomoci pre Slovensko (1. január 2022 – 31. december 2027) (http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/02/1_SK_ACT_part1_v2.pdf), ktorú je potrebné do schém pomoci zapracovať prostredníctvom dodatku k schéme. Rovnako aj tieto dodatky je potrebné predložiť koordinátorovi pomoci na posúdenie čo najskôr a po vydaní stanoviska zabezpečiť zverejnenie schémy v znení dodatku tak, aby bolo možné kontinuálne pokračovať v poskytovaní regionálnej štátnej pomoci aj od 1. 1. 2022.