Stratégia - PMÚ SR, jeho náplň a smerovanie pre ďalšie obdobie

 Široká verejnosť si málokedy uvedomuje,
že spotrebiteľ je hlavným adresátom výhod,
ktoré dobre fungujúca hospodárska súťaž
prináša. Rovnako tak i uplatňovanie súťažnej
politiky na vzťahy medzi podnikateľmi sa neodohráva
mimo spotrebiteľa, práve naopak.
Ak hospodárska súťaž funguje správne,
spotrebiteľ profituje z nižšej ceny a z vyššej
kvality výrobkov a služieb. Naopak, ak je
hospodárska súťaž narušená protisúťažným
konaním podnikateľov, spotrebiteľ je ukrátený
– za ponúkaný výrobok alebo službu
zaplatí viac, prípadne dostane kvalitu, ktorú
by za normálnych okolností nebol ochotný
akceptovať.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
sa od začiatku svojej existencie snažil
čo najlepšie plniť svoje poslanie spočívajúce
v ochrane hospodárskej súťaže a to tak, aby
spotrebiteľ v konečnom dôsledku dostal to
najlepšie, čo mu môže fungujúca hospodárska
súťaž ponúknuť.
Po viac ako dvadsiatich rokoch existencie
trhového hospodárstva na Slovensku, ale
aj úradu samotného a po niekoľkých legislatívnych
a organizačných zmenách vidí úrad
priestor na ďalší krok vpred za naplnením
Široká verejnosť si málokedy uvedomuje, že spotrebiteľ je hlavným adresátom výhod, ktoré dobre fungujúca hospodárska súťaž prináša. Rovnako tak i uplatňovanie súťažnej politiky na vzťahy medzi podnikateľmi sa neodohráva mimo spotrebiteľa, práve naopak.
 
Ak hospodárska súťaž funguje správne, spotrebiteľ profituje z nižšej ceny a z vyššej kvality výrobkov a služieb. Naopak, ak je hospodárska súťaž narušená protisúťažným konaním podnikateľov, spotrebiteľ je ukrátený – za ponúkaný výrobok alebo službu zaplatí viac, prípadne dostane kvalitu, ktorú by za normálnych okolností nebol ochotný akceptovať.
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky sa od začiatku svojej existencie snažil čo najlepšie plniť svoje poslanie spočívajúce v ochrane hospodárskej súťaže a to tak, aby spotrebiteľ v konečnom dôsledku dostal to najlepšie, čo mu môže fungujúca hospodárska súťaž ponúknuť.
 
Po viac ako dvadsiatich rokoch existencie trhového hospodárstva na Slovensku, ale aj úradu samotného a po niekoľkých legislatívnych a organizačných zmenách vidí úrad priestor na ďalší krok vpred za naplnením jeho hlavného poslania.
 
Stratégiou pre ďalšie obdobie je vybudovanie modernej súťažnej autority so zmysluplnou politikou, ktorá bude prinášať jasný benefit pre spotrebiteľa.
 
Na tento účel Protimonopolný úrad Slovenskej republiky pripravil súbor nasledujúcich zmien a opatrení, ktorých cieľom je zefektívnenie činnosti úradu po organizačnej a vecnej stránke a tiež razantnejšie presadzovanie hospodárskej súťaže na Slovensku.

Prioritizácia činností úradu

Cieľom prioritizácie činností úradu je upriamiť kapacitu úradu najmä na riešenie zmysluplných súťažných problémov. Nie je cieľom úradu vynakladať svoje zdroje a v konečnom dôsledku i peňažné prostriedky daňovníkov na sankcionovanie konaní, ktoré sú len „formálnym” porušením zákona bez reálneho vplyvu na spotrebiteľov. Inými slovami, z množstva podozrení z porušení zákona chce úrad riešiť práve tie, ktoré sa dotýkajú veľkého okruhu spotrebiteľov, respektíve, v ktorých ide o typovo veľmi závažné protisúťažné konania. Uvedené je okrem iného odrazom celoeurópskeho trendu prechodu z formálneho posudzovania súťažných prípadov na tzv. ekonomický prístup. Z tohto dôvodu sa úrad rozhodol prioritizovať svoju činnosť a zamerať sa najmä na nasledujúce oblasti:  
 • Odhaľovanie a sankcionovanie protisúťažných konaní s dopadom na veľký okruh spotrebiteľov
Poslaním úradu je reálne svojou rozhodovacou činnosťou zlepšovať postavenie spotrebiteľov. Úrad bude teda primárne riešiť protisúťažné konania s negatívnym dopadom na spotrebiteľský prospech.  
 • Odhaľovanie a sankcionovanie typovo najzávažnejších protisúťažných konaní (napr. cenových kartelov)
Dôrazné odhaľovanie a sankcionovanie kartelov by malo byť prioritou každej súťažnej autority, keďže kartely patria medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel. Aj z tohto dôvodu úrad, okrem iného, rozhodol, že odbor zaoberajúci sa dohodami obmedzujúcimi súťaž bude prioritne zameraný na odhaľovanie a pokutovanie kartelov a agenda vertikálnych dohôd bude presunutá na odbor zaoberajúci sa zneužívaním dominantného postavenia.
 • Uplatňovanie súťažnej advokácie
Skúsenosti ukázali, že v prípade mnohých sťažností týkajúcich sa údajného protisúťažného konania je uplatnenie súťažnej advokácie v sektore vhodnejšie a efektívnejšie než uloženie pokuty. Súťažná advokácia napomáha objasňovať súťažné problémy prostredníctvom workshopov, konferencií, seminárov, a tým prispieva k dôslednejšiemu dodržiavaniu súťažných pravidiel. Účelom je napomôcť podnikateľom zorientovať sa v pravidlách hospodárskej súťaže a dosiahnuť tak nápravu na trhu „nenásilným”, ale efektívnym spôsobom. Úrad bude tiež naďalej pokračovať vo vypracovávaní sektorových správ, v ktorých zo súťažného hľadiska upozorňuje na nedostatky v problematických odvetviach.

Legislatívne zmeny

Zmeny v zákone o ochrane hospodárskej súťaže a v jeho vykonávacích predpisoch sú kľúčové nielen pre vyriešenie niektorých aplikačných problémov, ale tiež pre legislatívne vyjadrenie zmien v doterajšom prístupe k posudzovaniu súťažných prípadov. V súlade s tým úrad v krátkom čase predloží najmä nasledujúce legislatívne návrhy:  
 • Zrýchlenie a zjednodušenie procesu posudzovania koncentrácií
Úrad plánuje ďalšie zrýchlenie a zjednodušenie správnych konaní v prospech účastníkov koncentrácie. Uvedené bude v súlade so snahou úradu pôsobiť v oblasti kontroly koncentrácií proklientsky, odbúravať podnikateľom administratívnu záťaž, a tým prispievať k zlepšeniu podnikateľského prostredia.  
 • Podpora alternatívneho riešenia sporov
Inštitúty urovnania a záväzkov slúžia na rýchlu a efektívnu nápravu na trhu a úrad ich využívanie účastníkmi konania podporuje. Pre zvýšenie právnej istoty budú pravidlá pre ich uplatnenie v novele zákona podrobnejšie legislatívne upravené.  
 • Program zhovievavosti
Leniency program, ktorý umožňuje podnikateľovi výmenou za informácie o dohode obmedzujúcej súťaž získať „beztrestnosť” za účasť na tejto dohode, prešiel na európskej úrovni niekoľkými zmenami. Vzhľadom na dôležitosť predmetného inštitútu, úrad chce úrad reflektovať nové európske trendy v znení pripravovanej novely zákona.  
 • Právo na obhajobu a ochrana informácií v správnom konaní
Pripravovaná úprava ochrany a sprístupňovania informácií zabezpečí vyváženie práva na obhajobu účastníkov konania a ochranu obchodného tajomstva a dôverných informácií tak, aby právo na obhajobu účastníka konania neutrpelo v konečnom dôsledku ujmu.  
 • Zmeny v činnosti úradu
Pre efektívnejšie riadenie práce úradu a zjednotenie aplikačnej praxe medzi výkonnými odbormi úradu bude podpredseda úradu do budúcna zodpovedný za prvostupňové správne konanie a nebude členom Rady úradu. Predseda úradu bude naďalej pôsobiť v rámci druhého stupňa a bude členom Rady úradu.

Zmeny v organizácii úradu

Pre lepšie rozdelenie práce a vyvážené vyťaženie kapacít úradu sa úrad rozhodol realizovať aj niektoré zmeny v jeho vnútornej organizácii.  
 • Zriadenie odboru hlavného ekonóma
V súlade s prechodom na viac ekonomický prístup pri riešení súťažných prípadov úrad začal budovať odbor hlavného ekonóma, ktorý bude pozostávať zo špičkových súťažných ekonómov a ktorý bude zjednocovať a posilňovať ekonomický prístup celého úradu. 
 • Medzinárodné vzťahy
Agenda medzinárodnej spolupráce, ktorá bola doteraz predmetom činnosti viacerých odborov, bude koncentrovaná a posilnená s cieľom vytvoriť medzinárodne uznávanú a kladne hodnotenú súťažnú autoritu s jasne vyprofilovanou politikou.  
 • Využitie zdrojov a kapacít na riešenie súťažných prípadov
Cieľom úradu je v maximálnej možnej miere využívať zdroje úradu na riešenie súťažných prípadov. S ohľadom na to sa bude úrad snažiť optimalizovať vnútorné procesy úradu a upriamiť uvoľnené personálne kapacity na riešenie súťažných problémov.

Vzťahy s verejnosťou

Úrad bude intenzívnejšie pokračovať v približovaní svojej súťažnej politiky verejnosti, a to prostredníctvom organizácie workshopov, konferencií a seminárov zameraných na konkrétne i všeobecnejšie otázky súťažného práva. Budovanie vzťahov s verejnosťou však bude tiež spočívať i v realizácii bežnej agendy úradu, najmä v nebyrokratickom a flexibilnom prístupe.

Veríme, že uvedené zmeny prispejú k vyššej úrovni ochrany hospodárskej súťaže v podmienkach Slovenskej republiky a budú na prospech spotrebiteľov. Detaily zmien úrad predstaví v krátkom čase.

 
Posledná aktualizácia:06.02.2020