Stratégia - PMÚ SR, jeho náplň a smerovanie pre ďalšie obdobie

 Široká verejnosť si málokedy uvedomuje,
že spotrebiteľ je hlavným adresátom výhod,
ktoré dobre fungujúca hospodárska súťaž
prináša. Rovnako tak i uplatňovanie súťažnej
politiky na vzťahy medzi podnikateľmi sa neodohráva
mimo spotrebiteľa, práve naopak.
Ak hospodárska súťaž funguje správne,
spotrebiteľ profituje z nižšej ceny a z vyššej
kvality výrobkov a služieb. Naopak, ak je
hospodárska súťaž narušená protisúťažným
konaním podnikateľov, spotrebiteľ je ukrátený
– za ponúkaný výrobok alebo službu
zaplatí viac, prípadne dostane kvalitu, ktorú
by za normálnych okolností nebol ochotný
akceptovať.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
sa od začiatku svojej existencie snažil
čo najlepšie plniť svoje poslanie spočívajúce
v ochrane hospodárskej súťaže a to tak, aby
spotrebiteľ v konečnom dôsledku dostal to
najlepšie, čo mu môže fungujúca hospodárska
súťaž ponúknuť.
Po viac ako dvadsiatich rokoch existencie
trhového hospodárstva na Slovensku, ale
aj úradu samotného a po niekoľkých legislatívnych
a organizačných zmenách vidí úrad
priestor na ďalší krok vpred za naplnením
Protimonopolný úrad SR v roku 2017 vypracoval spolu so svojou výročnou správou aj Strednodobý štvorročný komponent výročnej správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Zahrnul v ňom najmä základné a aktuálne informácie o úrade, jeho predstaviteľoch, organizačnej štruktúre a tiež o jeho strednodobých zámeroch.

Kompletné znenie tohto dokumentu je dostupné na https://www.antimon.gov.sk/data/att/1872.pdf.
 
Snímka strednodobý
Posledná aktualizácia:09.06.2021