Preskočiť na hlavný obsah

Stratégia úradu

Aktualizované:
Obsah
Stratégia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „úrad") reflektuje ambíciu úradu stať sa rešpektovanou autoritou využívajúcou najnovšie poznatky z oblasti práva hospodárskej súťaže a štátnej pomoci vo svete. 

Svoju stratégiu činnosti úrad stanovil v rámci dokumentu Strednodobý štvrročný komponent výročnej správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorým v roku 2017 vymedzil aj svoje strednodobé zámery na najbližšie obdobie či každoročne aktualizovaného dokumentu Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorého komunikuje svoje ciele v prebiehajúcom roku a zároveň vyhodnocuje plnenie cieľov stanovených v predchádzajúcom roku.

Strednodobý štvorročný komponent výročnej správy úradu

Úrad v roku 2017 vypracoval spolu so svojou výročnou správou Strednodobý štvorročný komponent výročnej správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Zahrnul v ňom najmä základné a aktuálne informácie o úrade, predstaviteľoch úradu, organizačnej štruktúre a vymedzil v ňom svoje strednodobé zámery.

V oblasti hospodárskej súťaže k takýmto hlavným zámerom patria
 1. presadzovanie práva hospodárskej súťaže v jeho národnom, ako aj medzinárodnom rozmere s uplatňovaním pravidelne prehodnocovanej prioritizačnej politiky,
   
 2. aktívne prispievanie k rozvoju legislatívno-právneho rámca ochrany hospodárskej súťaže na Slovensku v koordinácii s kompetentnými európskymi inštitúciami presadzujúcimi ochranu hospodárskej súťaže v kontexte spolupráce členských štátov Európskej únie,
   
 3. zvyšovanie povedomia o práve hospodárskej súťaže a o ekonomickospoločenských dôsledkoch jeho porušovania a zintenzívniť komunikáciu so zástupcami združení a asociácií podnikateľov,
   
 4. rozvíjanie spolupráce s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri budovaní
 • efektívneho systému odhaľovania a správneho trestania porušovania práva hospodárskej súťaže,
   
 • hospodársku súťaž stimulujúceho podnikateľského prostredia,
 1. iniciovanie a rozvíjanie spolupráce s renomovanými slovenskými univerzitami a inštitúciami so zameraním sa na právne a ekonomické aspekty ochrany hospodárskej súťaže.
V oblasti štátnej pomoci si úrad stanovil svoj plán zamerať sa na
 1. zvyšovanie povedomia o pravidlách štátnej pomoci na všetkých úrovniach štátnej správy, s osobitným dôrazom na úroveň miestnej štátnej správy, mestá a obce,
   
 2. zintenzívňovanie spolupráce s existujúcimi poskytovateľmi pomoci, s ťažiskom najmä v
 • aplikácii pravidiel štátnej pomoci v praxi (napr. formou školení a workshopov, prípadne metodických usmernení úradu pre poskytovateľov pomoci),
   
 • monitorovaní poskytnutej pomoci (napr. formou koordinačných stretnutí),
 1. aktivity úradu v oblasti legislatívnych/nelegislatívnych aktov, v rámci ktorých by mohla byť poskytovaná pomoc, prípadne na potenciálnych poskytovateľov pomoci (vlastná iniciatíva úradu),
   
 2. rozvíjanie spolupráce úradu v oblasti štátnej pomoci s partnerskými inštitúciami v iných členských krajinách EÚ.
Kompletné znenie tohto dokumentu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vypracovaného v roku 2017 je dostupné na nasledujúcom odkaze: Strednodobý štvorročný komponent výročnej správy Protimonopolného úradu SR.

Plán hlavných úloh úradu

Úrad od roku 2017 verejnosti pravidelne komunikuje stanovené ciele na prebiehajúce obdobie prostredníctvom dokumentu Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Každoročne v dokumente predstavuje oblasti, do ktorých plánuje prioritne smerovať svoje kapacity v prebiehajúcom roku, ako aj vyhodnocuje plnenie stanovených cieľov v predchádzajúcom období.

Predmetný dokument je dostupný v sekcii webového sídla Publikačné výstupy.